Adatvédelmi nyilatkozat

A Magyar Posta Biztosító Zrt. és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (továbbiakban együtt Posta Biztosító) mindent megtesz az Ön személyes adatainak a védelméért.  A honlap legtöbb oldalát úgy is meglátogathatja, hogy nem ad meg magáról semmiféle információt. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükség van regisztrációra és ilyen módon a felhasználó azonosítására. A regisztráció során megadott információkat a legnagyobb körültekintéssel, bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Személyes adatnak minősül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Ügyfeleink adatai közül csak azon adat megadását kérjük, amely az igénybevett szolgáltatás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban biztosítási törvény) alapján biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minősülő -, a biztosító és az általa megbízott biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító és biztosításközvetítője egyes ügyfeleinek személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Az adatkezelés szempontjából ügyfélnek minősül a Szerződő, a Biztosított, a Kedvezményezett, a Károsult, a biztosító szolgáltatására jogosult más személy, továbbá az is, aki a biztosító számára szerződési ajánlatot tesz.

A biztosítási törvény alapján a biztosító és megbízott biztosításközvetítője Ügyfeleinek azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerződés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerződésből származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy a biztosítási törvény által meghatározott egyéb cél lehet. Ettől eltérő (például közvetlen üzletszerzési) célból végzett adatkezelést a biztosító és megbízott biztosításközvetítője csak az Ügyfél előzetes, önkéntes hozzájárulásával végezhet, mindaddig, amíg Ön nem kéri ezen adatok törlését. A hozzájárulás megtagadása miatt az Ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható előny.

Az Ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a biztosítási törvény 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az Ügyfél vagy törvényes képviselője a kiszolgáltatható titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásbeli felmentést ad, továbbá amennyiben az adattovábbítás a biztosítási törvény 157.§-ában felsorolt szervezetek részére történik.

A Posta Biztosító gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, így különösen védi azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A Posta Biztosító megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatait olyan fizikai és elektronikus eszközökkel, belső szabályzatok segítségével védjük, amelyek követelményei megfelelnek a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Amikor az Ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások érdekében harmadik személyeket (adatfeldolgozókat) veszünk igénybe, megköveteljük tőlük, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeljék és gondoskodjanak azok védelméről.

A Posta Biztosító Ügyfelei kérelmére a saját személyes adataikról az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvény  értelmében, minden esetben tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról.