Horizont 2013. Május

A CIB Bank Zrt. által kibocsátott változó kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HORIZONT 2013. MÁJUS HOZAMVÉDETT ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) a CIB Bank Zrt. által kibocsátott változó kamatozású vállalati kötvénybe fektet.

1.    Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy egy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, ahol a banki lekötött betétek kamatait is meghatározó bankközi kamatlábak (BUBOR) alakulásából részesedhessen úgy, hogy eközben a befektetett tőke védelme biztosítva van.

2. Az Eszközalap befektetési összetétele

 Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz  0%-10%
 CIB Classic 2015/A vállalati kötvény  90%-100%

3. Az Eszközalap főbb paraméterei

Eszközalap kezelője

Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5.)

Letétkezelő

Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26.) (a továbbiakban Letétkezelő)

Eszközalap devizaneme

HUF

Befektetési egység induló névértéke

1 HUF, azaz egy forint

BUBOR

Budapesti bankközi hitelkamatláb

Jegyzési időszak kezdő napja

2013.03.18

Jegyzési időszak záró napja*

2013.04.30

Jegyzési időszakra fizetett kamat**

6%/év

Eszközalap indulásának kezdő napja

2013.05.09

Eszközalap lejárati napja

2015.08.10

Működési forma

nyilvános

Fajta

nyílt végű

Futamidő

határozott; 2,255 év

* A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

** A Biztosító a jegyzési időszak alatt befizetett díjakat a Biztosító számlájára beazonosítható módon (kötvényszám, név, cím) történő beérkezés után legkésőbb a második naptól az eszközalap indulásáig napi kamatozással kamatoztatja.

4. Tőkevédelemre és az elérhető hozam mértékére vonatkozó ígéret

Az Eszközalapból történő kifizetések a következők:

Kamatfizetési napok

Kamat*** (éves %-ban)

2013.08.09

6%

2013.11.11

3 hónapos BUBOR

2014.02.10

3 hónapos BUBOR

2014.05.09

3 hónapos BUBOR

2014.08.11

3 hónapos BUBOR

2014.11.10

3 hónapos BUBOR

2015.02.09

3 hónapos BUBOR

2015.05.11

3 hónapos BUBOR

2015.08.10

3 hónapos BUBOR

Tőkekifizetés időpontja

Tőkekifizetés összege

2015.08.10

a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke

*** A hozamszámítás során használt vetítési alap a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke

Az érvényben lévő kamatlábakat a Biztosító minden kamatfizetési időszak kezdete előtt két munkanappal a Biztosító honlapján teszi közzé.

A Biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére és a meghatározott időpontokban történő hozamkifizetésekre vonatkozó ígéretét kizárólag a CIB Classic 2015/A változó kamatozású kötvény kifizetési pénzáramlása és a Biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A Biztosító a tőke és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani. A tőke- és hozamvédelem csak az Eszközalap lejáratának napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem érvényes.

5. Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak. A táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. május 09. és augusztus 09. között

6,00%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2013. augusztus 07-én

5,25%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. augusztus 09 és november 11. között

5,25%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2013. november 07-én

5,75%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. november 11. és 2014. február 10. között

5,75%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2014. február 6-án

6,25%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2014. február 10. és május 09. között

6,25%

 

Az Eszközalap fenti példában részletezett működése azt jelenti, hogy amennyiben a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint 2013. augusztus 07-én 5,25%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2013. augusztus 09. és november 11. közötti kamatperiódusban 5,25%.

Ha november 07-én a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint a májusihoz képest magasabb fél százalékkal, 5,75%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2013. november 11. és 2014. február 06. közötti kamatperiódusban 5,75%.

Az Eszközalap és a benne szereplő CIB Classic 2015/A változó kamatozású kötvény kamatfizetését befolyásoló bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) értékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi linken lehet nyomon követni:

www.mnb.hu – Hivatalos BUBOR fixingek

6. Az Eszközalap likviditása

A CIB Classic 2015/A változó kamatozású kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, a kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

7. Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati faktorok

Kamatkockázat, cash-flow kockázat

Változó kamatozású kötvények esetén a kamatkockázat abból adódik, hogy a kamatperióduson belül a piaci hozamok megváltozása befolyásolja a kötvények értékét. A piaci hozamok emelkedésére ható tényezők: infláció gyorsulása, költségvetési túlköltekezés, jegybanki kamatemelés vagy az állam túlzott eladósodása. A piaci hozamok csökkenését pedig az infláció lassulása (defláció), csökkenő adósságállomány és a monetáris politika enyhülése (kamatcsökkentés) eredményezheti.

A kamatkockázat változó kamatozású kötvények esetén viszonylag alacsony, ezzel szemben viszont a cash-flow kockázat jelentkezik, hiszen a befektető nem tudja előre megtervezni a kötvény teljes élettartama alatti kamatok (cash-flow-k) mértékét.

Ország-kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az Eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az Eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az Eszközalap hozamára.

Partner-kockázat

Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap jelentős partner-kockázatnak van kitéve.

Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az Eszközalap túlnyomórészt CIB Classic 2015/A változó kamatozású kötvényt tartalmaz, így az Eszközalap koncentrációs kockázata magas.

Likviditási kockázat

Az Eszközalapban szereplő CIB Classic 2015/A változó kamatozású kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az Eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámla­pénz esetén nincs likviditási kockázat.

Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

Értékelésből adódó kockázat

A Biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

Befektetési kockázat

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a Biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a Biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a Biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. ország-kockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

8. Befektetési politika módosítása

A Biztosító az Eszközalap jelen befektetési politikáját csak a Felügyelet tájékoztatása mellett változtathatja meg, és csak olyan módon, hogy a módosított befektetési politika a tőkevédelemre és a háromhavonta fizetendő hozamra vonatkozó ígéretet biztosítsa.

9. A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2013. Május hozamvédett eszközalapra:

Kockázati típusok

Nem érinti

Alacsony

Közepes

Magas

Kamatkockázat

 

x***

 

 

Országkockázat

 

x

 

 

Partnerkockázat

 

x

 

 

Koncentrációs kockázat

 

 

 

x

Likviditási kockázat

 

 

 

x

Piaci kockázat

 

x

 

 

Értékelésből adódó kockázat

 

x

 

 

Befektetési kockázat

 

x

 

 

Cash-flow kockázat

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** lejárat előtti visszaváltás esetén

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2013. Május hozamvédett eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot