Horizont 2014. Február

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott változó kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HORIZONT 2014. FEBRUÁR HOZAMVÉDETT ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott változó kamatozású vállalati kötvénybe fektet.

Az eszközalapot azon Szerződők részére ajánljuk, akik fontosnak tartják a biztonságot, kiszámíthatóságot és az eszközalap lejáratáig nincs szükségük a befektetett összegre, mert a tőke- és hozamvédelmet a befektetési politikán keresztül az  eszközalap lejáratára ígérjük. Azoknak javasoljuk, akik pénzügyileg tájékozottak és megértik a konstrukcióban rejlő pozitívumokat és lehetséges kockázatokat.

1.    Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy egy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, ahol a banki lekötött betétek kamatait is meghatározó bankközi kamatlábak (BUBOR) alakulásából részesedhessen úgy, hogy eközben a befektetett tőke védelme biztosítva van. 

2.    Az Eszközalap befektetési összetétele

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz) 0%-10% 
FHB FK16NV01 vállalati kötvény  90%-100% 

3.    Az Eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

4.    Az Eszközalap főbb paraméterei

Eszközalap kezelője

Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5.) (a továbbiakban Biztosító)

Letétkezelő

Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26.) (a továbbiakban Letétkezelő)

Eszközalap devizaneme

HUF

Befektetési egység induló névértéke

1 HUF, azaz egy forint

BUBOR

Budapesti bankközi hitelkamatláb

Jegyzési időszak kezdő napja

2014.01.17.

Jegyzési időszak záró napja(1)

2014.02.16.

Új szerződő jegyzési időszakára fizetett kamat(2)

1%/év

Eszközalap indulásának kezdő napja

2014.02.27.

Eszközalap lejárati napja

2016.04.25.

Működési forma

nyilvános

Fajta

nyílt végű

Futamidő

határozott: 2,159 év

(1) A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

(2) A Biztosító a jegyzési időszak alatt befizetett díjakat a Biztosító számlájára beazonosítható módon (kötvényszám, név, cím) történő beérkezés után legkésőbb a második naptól az eszközalap indulásáig kamatoztatja.

5.    Tőkevédelemre és az elérhető hozam mértékére vonatkozó ígéret

Az Eszközalapból történő kifizetések a következők:

Kamatfizetési napok(3)

Kamat(4) (éves %-ban)

2014.04.25

3,75%

2014.07.25

3 hónapos BUBOR

2014.10.25

3 hónapos BUBOR

2015.01.25

3 hónapos BUBOR

2015.04.25

3 hónapos BUBOR

2015.07.25

3 hónapos BUBOR

2015.10.25

3 hónapos BUBOR

2016.01.25

3 hónapos BUBOR

2016.04.25

3 hónapos BUBOR

Tőkekifizetés időpontja

Tőkekifizetés összege

2016.04.25

a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke

(3) Ha egy kamatfizetési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a hozam az azt követő munkanapon kerül jóváírásra.

(4) A hozamszámítás során használt vetítési alap a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke

Az érvényben lévő kamatlábakat a Biztosító minden kamatfizetési időszak kezdete előtt két munkanappal a Biztosító honlapján teszi közzé.

A Biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére és a meghatározott időpontokban történő hozamkifizetésekre vonatkozó ígéretét kizárólag az FHB FK16NV01 változó kamatozású kötvény kifizetési pénzáramlása és a Biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A Biztosító a tőke és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani. A tőke- és hozamvédelem csak az Eszközalap lejáratának napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem érvényes.

6.    Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak. A táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. április 25. és július 25. között

6,00%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2013. július 23-án

5,75%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. július 25. és 2013. október 25. között

5,75%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2013. október 23-án

6,25%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2013. október 25. és 2014. január 25. között

6,25%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2014. január 23-án

6,00%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2014. január 25. és 2014. április 25. között

6,00%

 

Az Eszközalap fenti példában részletezett működése azt jelenti, hogy amennyiben a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint 2013. július 23-án 5,75%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2013. július 25. és október 25. közötti kamatperiódusban 5,75%.

Ha október 23-án a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint a júliushoz képest fél százalékkal magasabb, 6,25%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2013. október 25. és 2014. január 25. közötti kamatperiódusban 6,25%.

Az Eszközalap és a benne szereplő FHB FK16NV01 változó kamatozású kötvény kamatfizetését befolyásoló bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) értékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi helyen lehet nyomon követni:

www.mnb.hu – Hivatalos BUBOR fixingek

7.    Az Eszközalap likviditása

Az FHB FK16NV01 változó kamatozású kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, a kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

    8.    Az eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra (az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

9.    Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati faktorok

Kamatkockázat, cash-flow kockázat

Változó kamatozású kötvények esetén a kamatkockázat abból adódik, hogy a kamatperióduson belül a piaci hozamok megváltozása befolyásolja a kötvények értékét. A piaci hozamok emelkedésére ható tényezők: infláció gyorsulása, költségvetési túlköltekezés, jegybanki kamatemelés vagy az állam túlzott eladósodása. A piaci hozamok csökkenését pedig az infláció lassulása (defláció), csökkenő adósságállomány és a monetáris politika enyhülése (kamatcsökkentés) eredményezheti.

A kamatkockázat változó kamatozású kötvények esetén viszonylag alacsony, ezzel szemben viszont a cash-flow kockázat jelentkezik, hiszen a befektető nem tudja előre megtervezni a kötvény teljes élettartama alatti kamatok (cash-flow-k) mértékét.

Ország-kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az Eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az Eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az Eszközalap hozamára.

Partnerkockázat

Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap jelentős partnerkockázatnak van kitéve.

Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az Eszközalap túlnyomórészt FHB FK16NV01 változó kamatozású kötvényt tartalmaz, így az Eszközalap koncentrációs kockázata magas.

Likviditási kockázat

Az Eszközalapban szereplő FHB FK16NV01 változó kamatozású kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az Eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámla­pénz esetén nincs likviditási kockázat.

Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

Értékelésből adódó kockázat

A Biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

Befektetési kockázat

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a Biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a Biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a Biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

10.    A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2014. Február hozamvédett eszközalapra:

Kockázati típusok

Nem érinti

Alacsony

Közepes

Magas

Kamatkockázat

 

x(5)

 

 

Országkockázat

 

x

 

 

Partnerkockázat

 

x

 

 

Koncentrációs kockázat

 

 

 

x

Likviditási kockázat

 

 

 

x

Piaci kockázat

 

x

 

 

Értékelésből adódó kockázat

 

x

 

 

Befektetési kockázat

 

x

 

 

Cash-flow kockázat

 

 

x

 

(5) lejárat előtti visszaváltás esetén

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2014. Február hozamvédett eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül 

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot