Horizont 2015. Január

Az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott változó kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HORIZONT 2015. JANUÁR ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) az Erste Bank Hungary Zrt. által kibocsátott indexált kamatozású vállalati kötvénybe fektet. 

Az Eszközalapot azon Szerződők részére ajánljuk, akik vagyonuk egy részét hosszú távra is képesek befektetni a számukra fontos tőkevédelem mellett, azonban az állampapírokat meghaladó hozam reményében magasabb kockázatok vállalására is hajlandóak.

1.   Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, amelynek várható hozama az állam által kibocsátott kötvényeknél magasabb, ugyanakkor a befektetett tőke védelme biztosított.

Az Erste RAC 2017 HUF kötvény azokra a napokra, amikor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos EUR/HUF devizaárfolyama a 285-315-ös sávban tartózkodik (beleértve a sáv széleit is), 3,5%-os éves kamatot fizet. Ha ebből a sávból bármely irányban kilép az árfolyam, arra a napra nem fizet kamatot.

Az Erste RAC 2017 HUF kötvény azokra a napokra, amikor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalos EUR/HUF devizaárfolyama a 285-315-ös sávban tartózkodik (beleértve a sáv széleit is), 3,5%-os éves kamatot fizet. Ha ebből a sávból bármely irányban kilép az árfolyam, arra a napra nem fizet kamatot.

A kötvény tőkevédett, tehát a befektetett tőke az EUR/HUF devizaárfolyamtól függetlenül visszafizetésre kerül az értékpapír lejáratakor.

2.    Az Eszközalap befektetési összetétele

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)  0%-10% 
Erste RAC 2017 HUF vállalati kötvény  90%-100%

3.    Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

4.    Az Eszközalap főbb paramétere

Eszközalap kezelője  Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5.) (a továbbiakban biztosító) 
Letétkezelő Erste Bank Hungary Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (a továbbiakban Letétkezelő)
Eszközalap devizaneme HUF
Befektetési egység indulónévértéke 1 HUF, azaz egy forint
Indexált kamatozású kötvény a kötvény kamatlába valamely index és/vagy képlet, értékpapír, deviza, szabványosított tőzsdei termék vagy egyéb termék árfolyamváltozása, illetve hozamváltozása alapján számítandó.
Meghatározott árfolyamsáv 
Kamatot biztosít azokra a napokra, amikor az EUR/HUF árfolyam egy meghatározott sávban tartózkodik.
Jegyzési időszak kezdő napja 2014.10.17.
Jegyzési időszak záró napja(1) 2014.12.15.
Jegyzési időszakra fizetett kamat(2) 1%/év
Eszközalap indulásának kezdő napja 2015.01.06.
Eszközalap lejárati napja 2017.02.10.
Működési forma nyilvános
Fajta nyílt végű
Futamidő határozott: 2,099 év

(1) A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

(2) A biztosító a jegyzési időszak alatt az új szerződésekre befizetett díjakat a biztosító számlájára beazonosítható módon (szerződésszám, név, cím) történő beérkezés után legkésőbb a második naptól az eszközalap indulásáig napi kamatozással kamatoztatja.

5.   Kötvénnyel, kamatfizetéssel, tőketörlesztéssel összefüggő rendelkezések:    

Kötvény kibocsátója  Erste Bank Hungary Zrt. 
Kötvény devizaneme HUF
Kötvény névértéke 10.000 HUF
Kötvény típusa indexált kötvény
Kötvény mögöttes terméke a Magyar Nemzeti Bank által megállapított
EUR/HUF devizaárfolyam fixing
Maximális kamatláb(3)
3,5% évente
Meghatározott árfolyamsáv: 285<=  MNB által megállapított <=315
hivatalos EUR/HUF fixing
Kamatláb képlete

A kamatláb a következő képlet alapján kerül kiszámításra

3,5% *n/N, ahol:

n=azon napok száma, melyeken az MNB által megállapított hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam a meghatározott árfolyamsávban tartózkodik

N=365

A képletben szereplő 3,5%-os éves kamat egy napra eső része felhalmozásra kerül azokra a napokra, amikor az MNB által megállapított hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam a meghatározott árfolyamsávban tartózkodik. Azokra a napokra, amikor az MNB által megállapított hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam nem tartózkodik a meghatározott árfolyamsávban, kamat nem kerül felhalmozásra. Azokra a napokra, melyeken az MNB által megállapított hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam nem kerül meghatározásra, a megelőző utolsó munkanap MNB által megállapított hivatalos EUR/HUF devizaárfolyama a meghatározó a napi kamat felhalmozása tekintetében. A kötvény a lejárat napjára nem fizet kamatot.
 

Kamatbázis Tényleges/365
Kamatfizetés gyakorisága
a kötvény évente fizet kamatot és lejáratkor
Kamatfizetési időpontok(4) 2015.02.10.
2016.02.10.
2017.02.10
Kötvény törlesztése lejáratkor egy összegben
Tőke kifizetés időpontja 2017.02.10.

3) A hozamszámítás során használt vetítési alap a befizetett tőke jegyzési kamattal növelt értéke.

(4) Ha egy kamatfizetési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a hozam az azt követő munkanapon kerül jóváírásra.

A biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére vonatkozó ígéretét kizárólag az Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvény kifizetési pénzáramlása és a biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani. A tőkevédelem csak az Eszközalap lejáratának napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem érvényes.

6.    Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak.  A táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

   

Az Eszközalap és a benne szereplő Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvény kamatfizetését befolyásoló EUR/HUF devizaárfolyam értékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi helyen lehet nyomon követni: www.mnb.hu

7.    Az Eszközalap likviditása

Az Erste RAC 2017 HUF indexált kamatozású kötvényre a forgalmazó kétoldali árjegyzést biztosít korlátozott mértékben.

8.    Az Eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra (az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

9.   Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők

 

10.  A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2015. Január tőkevédett eszközalapra:

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2015. Január tőkevédett eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepes kockázatú eszközalapnak minősül.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot