Horizont 2016. Majus

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott változó kamatozású jelzálogkötvényt tartalmazó, forint alapú hozamvédett eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HORIZONT 2016. MÁJUS HOZAMVÉDETT ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott változó kamatozású jelzálogkötvénybe fektet.

Az eszközalapot azon Szerződők részére ajánljuk, akik fontosnak tartják a biztonságot, kiszámíthatóságot és az eszközalap lejáratáig nincs szükségük a befektetett összegre, mert a tőke- és hozamvédelmet a befektetési politikán keresztül az  eszközalap lejáratára ígérjük. Azoknak javasoljuk, akik pénzügyileg tájékozottak és megértik a konstrukcióban rejlő pozitívumokat és lehetséges kockázatokat.

1.   Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy egy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, ahol a banki lekötött betétek kamatait is meghatározó bankközi kamatlábak (BUBOR) alakulásából részesedhessen úgy, hogy eközben a befektetett tőke védelme biztosítva van.

2.    Az Eszközalap befektetési összetétele

 Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz) 0%-10% 
 FHB FJ20NV01 vállalati kötvény  90%-100%

3.    Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

4.    Az Eszközalap főbb paraméterei

 Eszközalap kezelője

Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest Bég
u. 3-5.) (a továbbiakban Biztosító)

 Letétkezelő

Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő
u. 24-26.) (a továbbiakban Letétkezelő)

 Eszközalap devizaneme  HUF
 Befektetési egység induló névértéke 1 HUF, azaz egy forint
 BUBOR Budapesti bankközi hitelkamatláb
 Jegyzési időszak kezdő napja 2016.04.22.
 Jegyzési időszak záró napja(1) 2016.05.19.
Új szerződő jegyzési időszakára 
fizetett kamat(2)
nem fizet jegyzési kamatot
 Eszközalap indulásának kezdő napja 2016.05.26.
 Eszközalap lejárati napja 2020.06.11.
 Működési forma nyilvános
 Fajta nyílt végű
 Futamidő határozott: 4,047 év

(1) A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

5.   Tőkevédelemre és az elérhető hozam mértékére vonatkozó ígéret  

Az Eszközalapból történő kifizetések a következők:

 Kamatfizetési napok(2)  Kamat (éves %-ban)
 2016.06.13   1,20%
 2016.09.12  3 hónapos BUBOR
2016.12.12  3 hónapos BUBOR
2017.03.13  3 hónapos BUBOR
2017.06.12  3 hónapos BUBOR

 2017.09.11

 3 hónapos BUBOR

 2017.12.11 

 3 hónapos BUBOR
 2018.03.12   3 hónapos BUBOR
 2018.06.11   3 hónapos BUBOR
 2018.09.11   3 hónapos BUBOR
 2018.12.11   3 hónapos BUBOR
 2019.03.11   3 hónapos BUBOR
2019.06.11  3 hónapos BUBOR
2019.09.11  3 hónapos BUBOR
2019.12.11 3 hónapos BUBOR
2020.03.11 3 hónapos BUBOR
2020.06.11 3 hónapos BUBOR
Tőkefizetési időpontja
 Tőkefizetési összege

 2020.06.11

 a befizetett összeg

(2) Ha egy kamatfizetési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a hozam az azt követő munkanapon kerül jóváírásra.
Az érvényben lévő kamatlábakat a Biztosító minden kamatfizetési időszak kezdete előtt két munkanappal a Biztosító honlapján teszi közzé.

A Biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére és a meghatározott időpontokban történő hozamkifizetésekre vonatkozó ígéretét kizárólag az FHB FJ20NV01 változó kamatozású jelzálogkötvény kifizetési pénzáramlása és a Biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A Biztosító a tőke és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani. A tőke- és hozamvédelem csak az Eszközalap lejáratának napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem érvényes.

6.    Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak. A táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

Az Eszközalap által fizetett kamat 2015. április 26. és július 25. között  1,70%
Az Eszközalap által fizetett kamat 2015. április 26. és július 25. között  1,36%
 Az Eszközalap által fizetett kamat 2015. július 26. és 2015. október 25. között  1,36%
 3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2015. október 22-én  1,35%
 Az Eszközalap által fizetett kamat 2015. október 26. és 2016. január 25. között  1,35%
3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2016. január 22-én  1,35%
 Az Eszközalap által fizetett kamat 2016. január 26. és 2016. április 25. között  1,35%
 
Az Eszközalap fenti példában részletezett működése azt jelenti, hogy amennyiben a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint 2015. július 23-án 1,36%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2015. július 26. és október 25. közötti kamatperiódusban 1,36%.
Ha 2015. október 22-én a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint a júliushoz képest alacsonyabb, 1,35%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2015. október 26. és 2016. január 25. közötti kamatperiódusban 1,35%.
 
Az eszközalap és a benne szereplő FHB FJ20NV01 változó kamatozású kötvény kamatfizetését befolyásoló bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) értékét a Magyar Nemzeti Bank honlapján, az alábbi helyen lehet nyomon követni:

www.mnb.hu – Hivatalos BUBOR fixingek

7.    Az Eszközalap likviditása

Az FHB FJ20NV01 változó kamatozású jelzálogkötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére, a kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

8.    Az Eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti, amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

9.   Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati faktorok

Kamatkockázat
Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az FJ20NV01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevél hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az FJ20NV01 jelzáloglevél hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

Részvénykockázat
A részvények piaci árának változékonysága magasabb, a rövidtávú hozamingadozás ezeknél az eszközöknél jelentős lehet. Ezért a részvények árfolyama különböző időtávokon akár negatív is lehet, s így a befektetett tőke hozama csekély mértékűvé vagy akár negatívvá is válhat. Mivel az eszközalap részvényeket nem tartalmaz, így nincs részvénykockázat.

Devizakockázat
Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

Ingatlankockázat
Az ingatlan-befektetések jellemzően hosszú távú, magas kockázattal járó befektetések, mivel az ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, illetve értékesítése időről-időre – a piaci viszonyok (pl. kereslet kínálat, gazdasági növekedés) változásától függően – nehézségekbe ütközhet. Ezen kívül az ingatlanok fenntartása kapcsán (üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) további kockázatok merülhetnek fel. Az ingatlanpiacokat ezen felül fokozott likviditási kockázat is jellemzi. Mivel az eszközalap ingatlan-típusú eszközöket nem tartalmaz, így nincs ingatlankockázat.

Árukockázat
Az árukockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás. Mivel az eszközalap árupiaci eszközöket nem tartalmaz, így nincs árukockázat.

Likviditási kockázat
Az eszközalapban szereplő FJ20NV01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevél piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat
Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek értelemszerűen az utóbbiakra jellemző kockázatok jelentős része felmerülhet. Ezen kockázatok jellemzően: a partnerkockázat, a likviditási kockázat és a fedezeti ügyletek görgetésének, megújításának kockázata (roll-over kockázat). Mivel az eszközalap fedezeti ügyleteket nem tartalmaz, így nincs fedezeti ügyletekből fakadó kockázat.

Ország- és politikai kockázat
A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat
A kibocsátói, hitel- és partner kockázat a betétet elfogadó hitelintézet, a kötvény vagy értékpapír kibocsátójának, illetve az értékpapír üzlet vagy származtatott ügylet megkötésében közreműködő partner teljesítésének kockázata. A betétekhez, illetve kötvényekhez kapcsolódó követelések teljesítése függ a partner gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat esetén felléphet fizetésképtelenség, a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén elmaradhatnak a követelések kifizetései. Az eszközalap viseli a benne szereplő jelzáloglevél kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap közepes partnerkockázatnak van kitéve.

Koncentrációs kockázat
A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt az FJ20NV01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott jelzáloglevelet tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

Értékelésből eredő kockázat
A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

Piaci kockázat
Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

Befektetési kockázat
A Horizont 2016. Május eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért, ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszünteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

10.  A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2016. Május eszközalapra:

 Kockázati típusok   Nem érinti Alacsony  Közepes  Magas 
 Kamatkockázat  

 x*

 
 Részvénykockázat

 x

     
 Devizakockázat

 x

     
 Ingatlankockázat

 x

     
 Árukockázat

 x

     
 Likviditási kockázat

 

   

 x

 Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat

 x

     
 Ország- és politikai kockázat   x    
 Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat      
 Koncentrációs kockázat      

 x

 Értékelésből adódó kockázat  

 x

   
 Piaci kockázat  

 x

   
 Befektetési kockázat  

 x

   
(5) Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2016. Május eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepes kockázatú eszközalapnak minősül.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot