Horizont 2020. Június hozamvédett alap

HORIZONT 2020. JÚNIUS HOZAMVÉDETT ESZKÖZALAP

A magyar állam által kibocsátott változó kamatozású kötvényt tartalmazó, forint alapú hozamvédett

eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHorizont befektetési egységekhez kötött életbiztosításához

kapcsolódó HORIZONT 2020. JÚNIUS HOZAMVÉDETT ESZKÖZALAP (a továbbiakban Eszközalap) a

magyar állam által kibocsátott változó kamatozású kötvénybe fektet.

Az eszközalapot azon Szerződők részére ajánljuk, akik fontosnak tartják a biztonságot, kiszámíthatóságot

és az eszközalap lejáratáig nincs szükségük a befektetett összegre, mert a tőke- és hozamvédelmet a

befektetési politikán keresztül az eszközalap lejáratára ígérjük. Azoknak javasoljuk, akik pénzügyileg

tájékozottak és megértik a konstrukcióban rejlő pozitívumokat és lehetséges kockázatokat. Az eszközalap

javasolt minimális befektetési időtartama ennek megfelelően az eszközalap teljes futamideje.

Az Eszközalap célja

Az Eszközalap célja, hogy egy olyan kedvező megtakarítási formát nyújtson a Szerződő részére, ahol a

banki lekötött betétek kamatait is meghatározó bankközi kamatlábak (BUBOR) alakulásából

részesedhessen úgy, hogy eközben a befektetett tőke védelme biztosítva van.

Az Eszközalap befektetési összetétele

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz 0%-10%

A210623A15 magyar államkötvény 90%-100%

Az eszközalap stratégiai eszközösszetétele 100%-ban az A210623A15 magyar államkötvényt tartalmazza,

míg a likviditási célból tartott eszközök megcélzott aránya 0%.

Az Eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken

túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az Eszközalap főbb paraméterei

Eszközalap kezelője Magyar Posta Életbiztosító Zrt.(1022 Budapest,

Bég u. 3-5.) (a továbbiakban Biztosító)

Letétkezelő Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (a

továbbiakban Letétkezelő)

Eszközalap devizaneme HUF

Befektetési egység induló névértéke 1 HUF, azaz egy forint

BUBOR Budapesti bankközi hitelkamatláb

Jegyzési időszak kezdő napja 2020.06.01.

Jegyzési időszak záró napja(1) 2020.06.22.

Új szerződő jegyzési időszakára fizetett

kamat nem fizet jegyzési kamatot

Eszközalap indulásának kezdő napja 2020.06.25.

Eszközalap lejárati napja 2021.06.23.

Működési forma nyilvános

Fajta nyílt végű

Futamidő határozott: 0,995 év

(1) A jegyzési időszakot a Biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja

Tőkevédelemre és az elérhető hozam mértékére vonatkozó ígéret

Az Eszközalapból történő kifizetések a következők:

Kamatfizetési napok (2) Kamat (éves %-ban)

2020.09.23

3 hónapos BUBOR (június 23-án kerül

publikálásra)

2020.12.23 3 hónapos BUBOR

2021.03.23 3 hónapos BUBOR

2021.06.23 3 hónapos BUBOR

Tőkekifizetés időpontja Tőkekifizetés összege

2021.06.23 a befizetett összeg

(2) Ha egy kamatfizetési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik, a hozam az azt követő munkanapon

kerül jóváírásra.

Az érvényben lévő kamatlábakat a Biztosító minden kamatfizetési időszak kezdete előtt két munkanappal

a Biztosító honlapján teszi közzé.

A Biztosítónak az Eszközalap tőkevédelmére és a meghatározott időpontokban történő

hozamkifizetésekre vonatkozó ígéretét kizárólag az A210623A15 változó kamatozású magyar

államkötvény kifizetési pénzáramlása és a Biztosító befektetési politikája biztosítja, arra a

Biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A Biztosító a tőke és a hozam

megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap

befektetési politikáját végrehajtani. A tőke- és hozamvédelem csak az Eszközalap lejáratának

napján él, a biztosítási szerződés bármely okból történő korábbi megszüntetése esetén nem

érvényes.

Az Eszközalap működését szemléltető példa

Fontos megjegyezni, hogy a példában szereplő adatok nem valóságosak. A táblázat célja

kizárólag a működés szemléltetése.

Az Eszközalap által fizetett kamat 2020. június 23. és szeptember 23. között 1,03%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2020. szeptember 21-én 1,00%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2020. szeptember 23. és december 23. között 1,00%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2020. december 21-én 1,02%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2020. december 23. és 2021. március 23. között 1,02%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2021. március 21-én 0,95%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2021. március 23. és június 23. között 0,95%

3 hónapos bankközi kamatláb (BUBOR) 2021. június 21-én 1,00%

Az Eszközalap által fizetett kamat 2021. június 23. és szeptember 23. között 1,00%

Az Eszközalap fenti példában részletezett működése azt jelenti, hogy az Eszközalap által fizetett éves

kamat a 2020. június 23. és szeptember 23. közötti kamatperiódusban 1,03%.

Ha 2020. szeptember 21-én a 3 hónapos futamidőre szóló bankközi kamatszint a júniusihoz képest

alacsonyabb, 1,00%, akkor az Eszközalap által fizetett éves kamat a 2020. szeptember 23. és 2020.

december 23. közötti kamatperiódusban 1,00%.

Az Eszközalap és a benne szereplő A210623A15 magyar államkötvény változó kamatozású kötvény

kamatfizetését befolyásoló bankközi kamatok (3 hónapos BUBOR) értékét a Magyar Nemzeti Bank

honlapján, az alábbi helyen lehet nyomon követni:

https://www.mnb.hu/monetaris-politika/penzpiaci-informaciok/referenciamutato-jegyzesibizottsag/

bubor - hivatalos BUBOR fixingek

Az Eszközalap likviditása

Az A210623A15 magyar államkötvény változó kamatozású kötvény bevezetésre került a Budapesti

Értéktőzsdére, a kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak. A papír tőzsdén kívüli kereskedelme

kellő likviditással rendelkezik.

Az eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó

eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti, amennyiben az eszközalap nettó

eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert

az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a

biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja

arra az értékelési napra visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal

megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati faktorok

1. Kamatkockázat

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az A210623A15 magyar államkötvény

hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az

A210623A15 magyar államkötvény hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű

eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap

lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a

kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

2. Részvénykockázat

A részvények piaci árának változékonysága magasabb, a rövidtávú hozamingadozás ezeknél az

eszközöknél jelentős lehet. Ezért a részvények árfolyama különböző időtávokon akár negatív is lehet,

s így a befektetett tőke hozama csekély mértékűvé vagy akár negatívvá is válhat. Mivel az eszközalap

részvényeket nem tartalmaz, így nincs részvénykockázat.

3. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint

a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása

nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az

eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

4. Ingatlankockázat

Az ingatlan-befektetések jellemzően hosszú távú, magas kockázattal járó befektetések, mivel az

ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, illetve értékesítése időről-időre – a piaci viszonyok (pl. kereslet

kínálat, gazdasági növekedés) változásától függően – nehézségekbe ütközhet. Ezen kívül az

ingatlanok fenntartása kapcsán (üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) további kockázatok

merülhetnek fel. Az ingatlanpiacokat ezen felül fokozott likviditási kockázat is jellemzi. Mivel az

eszközalap ingatlan-típusú eszközöket nem tartalmaz, így nincs ingatlankockázat.

5. Árupiaci kockázat

Az árupiaci kockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is)

árában bekövetkező lehetséges változás. Az árupiaci termékek árfolyam alakulását olyan tényezők

befolyásolhatják, mint a gyakran előre nem látható kínálati és keresleti változások, inflációs

várakozás, valamint a kamatszint. Mivel az eszközalap árupiaci eszközöket nem tartalmaz, így nincs

árukockázat.

6. Likviditási kockázat

Az eszközalapban szereplő A210623A15 magyar államkötvény kellő likviditással bír a tőkepiacon, de

egy jelentősebb hozamemelkedés azt is eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség

elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét.

Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt.

Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat

Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek értelemszerűen

az utóbbiakra jellemző kockázatok jelentős része felmerülhet. Ezen kockázatok jellemzően: a

partnerkockázat, a likviditási kockázat és a fedezeti ügyletek görgetésének, megújításának kockázata

(roll-over kockázat). Mivel az eszközalap fedezeti ügyleteket nem tartalmaz, így nincs fedezeti

ügyletekből fakadó kockázat.

8. Ország- és politikai kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége

által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások

(adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat

a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a

devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az

alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya,

a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat

A kibocsátói, hitel- és partner kockázat a betétet elfogadó hitelintézet, a kötvény vagy értékpapír

kibocsátójának, illetve az értékpapír üzlet vagy származtatott ügylet megkötésében közreműködő

partner teljesítésének kockázata. A betétekhez, illetve kötvényekhez kapcsolódó követelések

teljesítése függ a partner gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz

gazdálkodásból eredő kockázat esetén felléphet fizetésképtelenség, a kibocsátó nemfizetési szándéka

esetén elmaradhatnak a követelések kifizetései. Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény

kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát,

így az eszközalap partnerkockázatnak van kitéve, ugyanakkor a magyar állam, mint kibocsátó

esetében a kibocsátói kockázat alacsony.

10. Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési

eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum

kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket

választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap

túlnyomórészt az A210623A15 magyar államkötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs

kockázata magas.

11. Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az

eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban

szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

12. Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági

helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény

árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános

kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

13. Befektetési kockázat

A Horizont 2020. Június hozamvédett eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak

a futamidő lejáratára ígéri, ezért, ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszünteti a

szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett

ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító

érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása

mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a

befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

A kockázatok összefoglalása

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Horizont 2020. Június

hozamvédett eszközalapra:

Kockázat Nem érinti Alacsony Közepes Magas

1. Kamatkockázat x*

2. Részvénykockázat x

3. Devizakockázat x

4. Ingatlankockázat x

5. Árukockázat x

6. Likviditási kockázat x

7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat x

* Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A táblázatnak megfelelően a Horizont 2020. Június hozamvédett eszközalap kockázati

besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

A kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) alapján az Ön által megvásárolni kívánt

PostaHozamFix életbiztosítás kockázati mutatója az alábbi 1-7-ig terjedő skálán 1-es:

1 2 3 4 5 6 7

Alacsonyabb kockázat Magasabb kockázat

 Az összetett kockázati mutató feltételezi, hogy Ön az ajánlott tartamig (ez eszközalap esetében 0,995

év), megtartja a szerződését. A tényleges kockázat változhat, ha Ön előbb visszavásárlást

kezdeményez a szerződésén.

 A kockázati mutató iránymutatást ad a termék más termékekhez viszonyított kockázati szintjéről. Azt

mutatja meg, hogy a termék milyen valószínűséggel fog pénzügyi veszteséget okozni a piacok

mozgása miatt vagy azért, mert nem tudjuk Önt1 kifizetni.

1

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot