HozamFix 2013. Február/III.

Az eszközalap célja

Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak. A HozamFix 2013. Február/III. eszközalap - a PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosításhoz kapcsolódó eszközalap - egy olyan, egyszeri díjas befektetés, amelynek hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk. Az ígért hozamra a befektetési politikán keresztül tőke- és hozamvédelmet biztosítunk. A Szerződő így előre tudja majd, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása.

Az eszközalap mögöttes termékei

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)   0%–10%
 Volksbank lekötött betét   90%-100%

Az eszközalap nem rendelkezhet az egyes instrumentumoknak megfelelő befektetési alapok jegyeivel.

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások:

A HozamFix 2013. Február/III. eszközalap kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált pénzpiaci eszközökben tartható.

Az eszközalap futamideje

A zártvégű eszközalap 43 napra került bevezetésre. Az eszközalap indulásának időpontja: 2013. február 26., a lejárat dátuma: 2013. április 10.

Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap tőke- és hozamvédelme

A hozamvédett eszközalap esetén a biztosító az eszközalap lejáratára ígéretet tesz a hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és a hozamvédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalap lejáratára. A tőkére és a hozamra a biztosító illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke- és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az eszközalapban szereplő Volksbank lekötött betét fix kamatozású, határozott futamidejű, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt a befektetett tőke 100%-os kifizetésére és évi 8,00% hozam elérésére a futamidő végén.

Az eszközalap jegyzési időszaka:

Jegyzési időszak: 2013. február 04. – 2013. február 18.

A jegyzési időszak alatt a biztosító számlájára befizetett díjakat a biztosító legkésőbb a hatodik naptól napi kamatozással kamatoztatja az eszközalap indulásáig. A kamat mértéke évi 8%.

Az eszközalap hozama

Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőkére vetített 0,9425%-os hozam kifizetését ígéri a biztosító, amely évi 8,00%-os hozamnak felel meg. **

Az eszközalap likviditása

Az eszközalap futamidejének rövidsége miatt az 0%-10% közötti bankszámlapénz kellő fedezetet nyújt a likviditás biztosítására.

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők: 

1. Kamatkockázat

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell a betétfeltörésből adódó kamat veszteséggel. Zártvégű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával a futamidő végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat alacsony. A bankszámlapénz esetén szintén alacsony a kamatkockázat.

2. Ország-kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték) illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

3. Kibocsátói kockázat

A kibocsátói kockázat a betétet elfogadó hitelintézetnek a kockázata. Az eszközalapból futamidő alatti visszavásárlás illetve a futamidő lejáratakor a betétlekötést eszközlő hitelintézet nem fizetési kockázata.

4. Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt Volksbank lekötött betétet tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

5. Likviditási kockázat

Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámla pénz esetén nincs likviditási kockázat.

6. Piaci kockázat

A piaci kockázat a gazdaság helyzetében, működésében rejlő általános kockázatokat tükrözi. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát mutatja.

7. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

8. Értékelésből eredő kockázat

A Magyar Posta Életbiztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

9. Befektetési kockázat

A HozamFix 2013. Február/III. eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszűnteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. ország-kockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix 2013. Február/III. eszközalapra:

Kockázat

Nem érinti (0)

Alacsony (1)

Közepes (2)

Magas (3)

1. Kamatkockázat

 

x***

 

 

2. Országkockázat

 

x

 

 

3. Kibocsátói kockázat

 

x

 

 

4. Koncentrációs kockázat

 

 

 

x

5. Likviditási kockázat

 

 

 

x

6. Piaci kockázat

 

x

 

 

7. Devizakockázat

x

 

 

 

8. Értékelésből adódó kockázat

 

x

 

 

9. Befektetési kockázat

 

x

 

 

 


A táblázatnak megfelelően a HozamFix 2013. Február/III. eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

* A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

**  A jegyzési időszak alatt az eszközalap lejáratára kiígért hozam emelkedhet.

*** Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.