HozamFix 2013 November DUÓ

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) a PostaHozamFix befektetési egységekhez kötött életbiztosításához kapcsolódó HozamFix 2013. November DUÓ hozamvédett eszközalap (a továbbiakban: Eszközalap) FHB Bank Zrt. által lekötött betétbe és FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott zéró-kupon kötvénybe fektet.

1. Az Eszközalap célja

Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak, hiszen az Eszközalapba befizetett tőke hozamát az Eszközalap két tőke- és kamatfizetési időpontjára előre meghatározzuk. Az ígért hozamra a befektetési politikán keresztül tőke- és hozamvédelmet biztosítunk. A Szerződő így előre tudja, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása. A hozamvédelmet arra az esetre ígéri a biztosító, ha a Szerződő az Eszközalap lejáratáig megtartja a befektetését.

2. Az eszközalap mögöttes termékei

 Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)   0%–10%
 FHB Bank Zrt. lekötött betét  50-70%
 FK17ND01FHB vállalati kötvény  30%-50%

Az első tőke- és hozam-jóváírási napot követően az eszközallokációs szintek az alábbiak szerint módosulnak:

 Pénzpiaci eszközök  0% - 10%
 FK17ND01 FHB vállalati kötvény  90-100%

3. Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások

A HozamFix 2013. November DUÓ eszközalap befektetései kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált kötvényben, illetőleg pénzpiaci eszközökben tarthatók.

4. Az Eszközalapban megengedett ügyletek

Az Eszközalap kezelője az Eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

5. Az Eszközalap főbb paraméterei

 Eszközalap kezelője  Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (1022 Budapest, Bég u. 3-5.)
 Letétkezelő  Erste Bank Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (a továbbiakban: Letétkezelő)
 Eszközalap devizaneme  HUF
 Befektetési egység induló névértéke  1 HUF, azaz egy forint
 Jegyzési időszak kezdő napja  2013.10.18.
 Jegyzési időszak záró napja*  2013.11.11.
 Eszközalap indulásának napja  2013.11.21.
 Első tőke- és hozam-jóváírási nap  2014.02.12.
 Második tőke- és hozam-jóváírási nap, amely egyben az Eszközalap lejárati napja  2017.01.05.
 Működési forma  nyilvános
 Fajta  nyíltvégű
 Futamidő  határozott; 3,126 év

* A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

6. Az Eszközalap tőke- és hozamvédelme

A HozamFix 2013. November DUÓ eszközalap esetén a biztosító a következő ígéretet teszi:

 • A befizetett tőke 50%-ára évi 6% hozamot biztosít, melyet a befizetett tőke 50%-ával együtt az első tőke- és hozam-jóváírási napon átvált a Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalapba.
 • A befizetett tőke 50%-ára évi 5 % hozamot biztosít, melyet a befizetett tőke 50%-ával együtt a második tőke- és hozam-jóváírási naponamely egyben az Eszközalap lejárati napja isvált át a Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalapba.

A biztosító az Eszközalap első tőke- és hozam-jóváírási időpontjára ígéretet tesz a befizetett tőke 50%-ára eső hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a befizetett tőke 50%-ának megóvására vonatkozó ígéretet is. Mivel a biztosító az első tőke- és hozam-jóváírási időpontban jóváírja a befizetett tőke 50%-át és a ráeső hozamot, így a második tőke- és hozamjóváírás időpontjában – amely egyben az Eszközalap lejárati napja is – a befizetett tőke fennmaradó 50%-ára eső hozamra tesz ígéretet a biztosító. A hozamra vonatkozó ígéret itt is magában foglalja a befizetett tőke fennmaradó 50%-ának megóvására vonatkozó ígéretet.
A tőkére és a hozamra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. Az Eszközalap által kínált tőkevédelem a befektetési politikán keresztül valósul meg. Az Eszközalap mögöttes befektetési szerkezete biztosítja a futamidő során az előre meghirdetett kamatok, valamint a befektetett tőke két részletben történő jóváírását.
A biztosító a tőke és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az Eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az Eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén a befektetési egységek aktuális értékének változásából eredő kockázatot a Szerződő viseli, így a visszavásárlási összeg alacsonyabb is lehet, mint a Szerződő által az Eszközalapba befektetett összeg.

7. Az Eszközalapból történő jóváírások teljesítése

A biztosító mindkét tőke- és hozamjóváírást a korábban létrehozott HozamFix Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalapba történő automatikus és ingyenes átváltással teljesíti.

8. Az Eszközalap működését szemléltető példa - fontos megjegyezni, hogy a táblázat célja kizárólag a működés szemléltetése.

9. Az Eszközalap likviditása

Az FHB lekötött betét rövid futamideje miatt a 0%-10% közötti bankszámlapénz kellő fedezetet nyújt a likviditás biztosítására. A FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére. A kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

10. Az Eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők

 • Kamatkockázat

Az Eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az Eszközalap piaci értékére hatással van az FK17ND01 kötvény hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű Eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az Eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

 • Országkockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az Eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.
A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az Eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az Eszközalap hozamára.

 • Partnerkockázat

Az Eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az Eszközalap jelentős partnerkockázatnak van kitéve.

 • Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az Eszközalap túlnyomórészt FHB lekötött betétet, illetve FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvényt tartalmaz, így az Eszközalap koncentrációs kockázata magas.

 • Likviditási kockázat

Az Eszközalapban szereplő FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az Eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

 • Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

 • Devizakockázat

Ha az Eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az Eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

 • Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az Eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

 • Befektetési kockázat

A HozamFix 2013. November DUÓ eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért ha a Szerződő az Eszközalap lejárata előtt megszünteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix 2013. November DUÓ eszközalapra:

Kockázat

Nem érinti

Alacsony

Közepes

Magas

1. Kamatkockázat

 

 

xx*

 

2. Országkockázat

 

x

 

 

3. Kibocsátói kockázat

 

x

 

 

4. Koncentrációs kockázat

 

 

 

x

5. Likviditási kockázat

 

 

 

x

6. Piaci kockázat

 

x

 

 

7. Devizakockázat

x

 

 

 

8. Értékelésből adódó kockázat

 

x

 

 

9. Befektetési kockázat

 

x

 

 

 


A táblázatnak megfelelően a HozamFix 2013. November DUÓ eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

** Lejárat előtti visszaváltás esetén.

 

 

 

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot