HozamFix 2014. Január

Az FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A HozamFix 2014. Január eszközalapba történő befektetést a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHozamFix egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Szerződői választhatják. Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak, hiszen az eszközalap hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk. Az ígért hozamra a befektetési politikán keresztül tőke- és hozamvédelmet biztosítunk. A Szerződő így előre tudja, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása. A hozamvédelmet arra az esetre ígéri a biztosító, ha a Szerződő a hozamvédett eszközalap lejáratáig megtartja a befektetését.

Az eszközalap mögöttes termékei

Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)  0%– 10% 
FK17ND01 FHB vállalati kötvény  90%-100% 
„                                                      „                                                                          

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások

A HozamFix 2014. Január eszközalap befektetései kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált kötvényben, illetőleg pénzpiaci eszközökben tarthatók.

Az eszközalap futamideje

Az eszközalap nyílt végű, határozott futamidejű, 2,934 évre kerül bevezetésre.

Az eszközalap indulásának időpontja: 2014. január 30., a lejárat dátuma: 2017. január 5.

Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap tőke- és hozamvédelme

Hozamvédett eszközalap esetén a biztosító az eszközalap lejáratára ígéretet tesz a hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és a hozamvédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalap lejáratára. A tőkére és a hozamra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke- és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az eszközalapban szereplő FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény zéró-kupon kötvény, határozott futamidejű, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam- és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt a befektetett tőke 100%-os kifizetésére és évi 4,00% hozam elérésére az eszközalap lejáratakor.

Az eszközalap jegyzési időszaka

Jegyzési időszak: 2013. december 17. – 2014. január 16.

A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

Az eszközalap hozama

Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőkére vetített 12,20%-os hozam kifizetését ígéri a biztosító, amely évi 4,00%-os hozamnak felel meg. A hozamvédett eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén a befektetési egységek változásából eredő kockázatot a Szerződő viseli, így a visszavásárlási összeg alacsonyabb is lehet, mint a Szerződő által a hozamvédett eszközalapba befektetett összeg.

Az eszközalap likviditása

A FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére. A kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők 

1. Kamatkockázat

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az FK17ND01 kötvény hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

2. Országkockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

3. Partnerkockázat

Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap jelentős partnerkockázatnak van kitéve.

4. Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt az FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

5. Likviditási kockázat

Az eszközalapban szereplő FK17ND01 FHB Jelzálogbank Nyrt. kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

6. Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

7. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

8. Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

9. Befektetési kockázat

A HozamFix 2014. Január eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszűnteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix 2014. Január eszközalapra:

Kockázat

Nem érinti

Alacsony

Közepes

Magas

1. Kamatkockázat

 

 

x*

 

2. Országkockázat

 

x

 

 

3. Kibocsátói kockázat

 

x

 

 

4. Koncentrációs kockázat

 

 

 

x

5. Likviditási kockázat

 

 

 

x

6. Piaci kockázat

 

x

 

 

7. Devizakockázat

x

 

 

 

8. Értékelésből adódó kockázat

 

x

 

 

9. Befektetési kockázat

 

x

 

 

 


A táblázatnak megfelelően a HozamFix 2014. Január eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül.

* Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot