HozamFix 2014. Július

Az FHB Jelzálogbank Nyrt.  által kibocsátott kötvényt tartalmazó, forint alapú eszközalap

A HozamFix 2014. Július eszközalapba történő befektetést a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. PostaHozamFix egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Szerződői választhatják. Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak, hiszen az eszközalap hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk. Az ígért hozamra a befektetési politikán keresztül tőke- és hozamvédelmet biztosítunk. A Szerződő így előre tudja, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása. A hozamvédelmet arra az esetre ígéri a biztosító, ha a Szerződő a hozamvédett eszközalap lejáratáig megtartja a befektetését.

Az eszközalap mögöttes termékei

 Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz)  0%– 10%
 FK17ND02 FHB  kötvény     90%-100%

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások

A HozamFix 2014. Július eszközalap befektetései kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált kötvényben, illetőleg pénzpiaci eszközökben tarthatók.

Az eszközalap futamideje

Az eszközalap nyílt végű, határozott futamidejű, 2,685 évre kerül bevezetésre.

Az eszközalap indulásának időpontja: 2014. július 30., a lejárat dátuma: 2017. április 05.

Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap tőke- és hozamvédelme

A hozamvédett eszközalap esetén a biztosító az eszközalap lejáratára ígéretet tesz a hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és a hozamvédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalap lejáratára. A tőkére és a hozamra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke- és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az eszközalapban szereplő FK17ND02 FHB kötvény fix kamatozású, határozott futamidejű, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam- és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt a befektetett tőke 100%-os kifizetésére és évi 3,00% hozam elérésére az eszközalap lejáratakor.

Az eszközalap jegyzési időszaka

Jegyzési időszak: 2014. június 16. – 2014. július 16.

A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

A jegyzési időszak alatt az új szerződésekre befizetett díjakat a Biztosító legkésőbb a hatodik naptól kamatoztatja az eszközalap indulásáig. A kamat mértéke évi 1%.

Az eszközalap hozama

Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőkére vetített 8,26%-os hozam kifizetését ígéri a biztosító, amely évi 3,00%-os hozamnak felel meg. A hozamvédett eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén a befektetési egységek változásából eredő kockázatot a Szerződő viseli, így a visszavásárlási összeg alacsonyabb is lehet, mint a Szerződő által a hozamvédett eszközalapba befektetett összeg.

Az eszközalap likviditása

Az FK17ND02 FHB kötvény bevezetésre került a Budapesti Értéktőzsdére. A kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

Az eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti (a továbbiakban: eszközalap-felfüggesztés), amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra (az eszközalap-felfüggesztés kezdő időpontja) visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők 

1. Kamatkockázat

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az FK17ND02 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvény hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az FK17ND02 kötvény hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

 

2. Országkockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

3. Partnerkockázat

Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap közepes partnerkockázatnak van kitéve.

4. Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt az FK17ND02 FHB Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott kötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.

5. Likviditási kockázat

Az eszközalapban szereplő FK17ND02 FHB Jelzálogbank Nyrt. kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.

6. Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

7. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

8. Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

9. Befektetési kockázat

A HozamFix 2014. Július eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszűnteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

 

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix 2014. Július eszközalapra:

Kockázat

 

Nem érinti

 

Alacsony

 

Közepes

 

Magas

 

1. Kamatkockázat

 

 

 

 

 

x*

 

 

 

2. Országkockázat

 

 

 

x

 

 

 

 

 

3. Partnerkockázat

 

 

 

 

 

x

 

 

 

4. Koncentrációs kockázat

 

 

 

 

 

 

 

x

 

5. Likviditási kockázat

 

 

 

 

 

 

 

x

 

6. Piaci kockázat

 

 

 

x

 

 

 

 

 

7. Devizakockázat

 

x

 

 

 

 

 

 

 

8. Értékelésből adódó kockázat

 

 

 

x

 

 

 

 

 

9. Befektetési kockázat

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lejárat előtti visszaváltás esetén.

A táblázatnak megfelelően a HozamFix 2014. Július eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepes kockázatú eszközalapnak minősül.

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot