HozamFix 2017. November

BEFEKTETÉSI POLITIKA

HOZAMFIX 2017. NOVEMBER ESZKÖZALAP

A Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvényt tartalmazó, forint alapú hozamvédett eszközalap

A HozamFix 2017. November eszközalapba történő befektetést a Magyar Posta Életbiztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) PostaHozamFix egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosításának Szerződői választhatják. Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak, hiszen az eszközalap hozamát az eszközalap lejáratára előre meghatározzuk.

Az eszközalap célja és javasolt minimális időtartama

Az eszközalap célja a befektetési politikán keresztül az ígért hozamra tőke- és hozamvédelem biztosítása. A Szerződő így előre tudja, hogy a befektetési politika megvalósulása esetén mennyit hoz a megtakarítása. A hozamvédelmet arra az esetre ígéri a biztosító, ha a Szerződő a hozamvédett eszközalap lejáratáig megtartja a befektetését. Az eszközalap javasolt minimális befektetési időtartama ennek megfelelően az eszközalap teljes futamideje.

Az eszközalap mögöttes termékei:

„Pénzpiaci eszközök (lekötött betét, bankszámlapénz) 0%– 25%

RBI 2020/06/09 Raiffeisen vállalati kötvény 75%-100%

Az eszközalap stratégiai eszközösszetétele 100%-ban az RBI 2020/06/09 vállalati kötvényt tartalmazza, míg a likviditási célból tartott eszközök megcélzott aránya 0%.


Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások

A HozamFix 2017. November eszközalap befektetései kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált vállalati kötvényben, illetőleg pénzpiaci eszközökben tarthatók.


Az eszközalap futamideje

Az eszközalap nyílt végű, határozott futamidejű, 2,564 évre kerül bevezetésre. Az eszközalap indulásának időpontja: 2017. november 16., a lejárat dátuma: 2020. június 9.


Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára/terhére adásvételi, illetve betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap portfoliójával kapcsolatban nem megengedett az értékpapír kölcsönzés, az ehhez kapcsolódó visszavásárlási megállapodások kötése, illetve fedezeti és arbitrázs célú ügyletek kötése.


Az eszközalap tőke- és hozamvédelme

Hozamvédett eszközalap esetén a biztosító az eszközalap lejáratára ígéretet tesz a hozamra. A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőke- és a hozamvédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalap lejáratára. A tőkére és a hozamra a biztosító, illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke- és a hozam megóvása érdekében köteles az elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.


Az eszközalapban szereplő RBI 2020/06/09 Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvény fix kamatozású, határozott futamidejű, így lejáratkor biztosított a kiígért hozam- és tőkevédelem. A befektetési politika megvalósítása védelmet nyújt az eszközalap lejáratakor a befektetett tőke 100%-os kifizetésére és évi 0,70% hozam elérésére.


Az eszközalap jegyzési időszaka

Jegyzési időszak: 2017.09.05. – 2017.11.06.

A jegyzési időszakot a biztosító lerövidítheti, illetve meghosszabbíthatja.

A jegyzési időszak alatt az új szerződésekre befizetett díjakat a biztosító legkésőbb a hatodik naptól kamatoztatja az eszközalap indulásáig. A kamat mértéke évi 0,1%.

 

Az eszközalap hozama

Amennyiben a Szerződő az eszközalap lejáratáig megtartja befektetését, úgy számára a tőkevédelem mellett az eszközalapba fektetett tőkére vetített 1,80%-os hozam kifizetését ígéri a biztosító, amely évi 0,70%-os hozamnak felel meg. A hozamvédett eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén a befektetési egységek változásából eredő kockázatot a Szerződő viseli, így a visszavásárlási összeg alacsonyabb is lehet, mint a Szerződő által a hozamvédett eszközalapba befektetett összeg.

 

Az eszközalap likviditása

Az RBI 2020/06/09 Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvény forgalmazói kétoldali árjegyzést biztosítanak korlátozott mértékben.

 

Az eszközalap felfüggesztése

A biztosító az ügyfelek érdekében a befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződéshez kapcsolódó eszközalap befektetési egységeinek eladását és vételét felfüggeszti, amennyiben az eszközalap nettó eszközértéke, illetve ezzel együtt a befektetési egységeknek az árfolyama azért nem állapítható meg, mert az eszközalap eszközei részben vagy egészben illikvid eszközzé váltak. Az eszközalap felfüggesztését a biztosító az annak okául szolgáló körülményről való tudomásszerzését követően haladéktalanul végrehajtja arra az értékelési napra visszamenő hatállyal, amely értékelési napot megelőzően az utolsó alkalommal megállapítható volt az eszközalap nettó eszközértéke.

 

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők

 

1. Kamatkockázat

 

Az eszközalap lejárata előtti visszavásárlás esetén számolni kell az RBI 2020/06/09 Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvény hozamváltozásából adódó kockázattal, miután az eszközalap piaci értékére hatással van az RBI 2020/06/09 vállalati kötvény hozamának változása. Nyílt végű, határozott futamidejű eszközalap esetében, amennyiben a mögöttes instrumentum lejárata megegyezik az eszközalap lejáratával, a tartam végén nincs kamatkockázat, lejárat előtti visszaváltás esetén viszont a kamatkockázat közepes. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

 

2. Részvénykockázat

 

A részvények piaci árának változékonysága magasabb, a rövidtávú hozamingadozás ezeknél az eszközöknél jelentős lehet. Ezért a részvények árfolyama különböző időtávokon akár negatív is lehet, s így a befektetett tőke hozama csekély mértékűvé vagy akár negatívvá is válhat. Mivel az eszközalap részvényeket nem tartalmaz, így nincs részvénykockázat.


3. Devizakockázat

 

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.


4. Ingatlankockázat

 

Az ingatlan-befektetések jellemzően hosszú távú, magas kockázattal járó befektetések, mivel az ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, illetve értékesítése időről-időre a piaci viszonyok (pl. kereslet kínálat, gazdasági növekedés) változásától függően nehézségekbe ütközhet. Ezen kívül az ingatlanok fenntartása kapcsán (üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) további kockázatok merülhetnek fel. Az ingatlanpiacokat ezen felül fokozott likviditási kockázat is jellemzi. Mivel az eszközalap ingatlan-típusú eszközöket nem tartalmaz, így nincs ingatlankockázat.


5. Árupiaci kockázat

 

Az árupiaci kockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás. Az árupiaci termékek árfolyam alakulását olyan tényezők befolyásolhatják, mint a gyakran előre nem látható kínálati és keresleti változások, inflációs várakozás, valamint a kamatszint. Mivel az eszközalap árupiaci eszközöket nem tartalmaz, így nincs árukockázat.


6. Likviditási kockázat

 

Az eszközalapban szereplő RBI 2020/06/09 Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvény piaca jelentősen korlátozott, ami azt eredményezheti, hogy a kötvényt csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják az eszközalap teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámlapénz esetén nincs likviditási kockázat.


7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat

 

Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek értelemszerűen az utóbbiakra jellemző kockázatok jelentős része felmerülhet. Ezen kockázatok jellemzően: a partnerkockázat, a likviditási kockázat és a fedezeti ügyletek görgetésének, megújításának kockázata (roll-over kockázat). Mivel az eszközalap fedezeti ügyleteket nem tartalmaz, így nincs fedezeti ügyletekből fakadó kockázat.


8. Ország- és politikai kockázat

 

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása.

A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.


9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat

 

A kibocsátói, hitel- és partner kockázat a betétet elfogadó hitelintézet, a kötvény vagy értékpapír kibocsátójának, illetve az értékpapír üzlet vagy származtatott ügylet megkötésében közreműködő partner teljesítésének kockázata. A betétekhez, illetve kötvényekhez kapcsolódó követelések teljesítése függ a partner gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat esetén felléphet fizetésképtelenség, a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén elmaradhatnak a követelések kifizetései. Az eszközalap viseli a benne szereplő kötvény kibocsátójának, illetve a betétet elfogadó hitelintézetnek a működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap közepes partnerkockázatnak van kitéve.


10. Koncentrációs kockázat

 

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat. Mivel az eszközalap túlnyomórészt az RBI 2020/06/09 Raiffeisen Bank International AG által kibocsátott vállalati kötvényt tartalmaz, így az eszközalap koncentrációs kockázata magas.


11. Értékelésből eredő kockázat

 

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások betartásával úgy határozza meg az eszközök értékelési szabályait, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.


12. Piaci kockázat

 

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

 

13. Befektetési kockázat

A HozamFix 2017. November eszközalap esetében a biztosító a tőke- és hozamvédelmet csak a futamidő lejáratára ígéri, ezért, ha a Szerződő az eszközalap lejárata előtt megszünteti a szerződését, a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Rendkívüli helyzetben előfordulhat, hogy a biztosítónak a tőke- és a hozam megóvására tett ígérete nem teljesül, amennyiben a befektetési politika megvalósulását olyan, a biztosító érdekkörén kívül álló ok akadályozza, melyet a biztosító az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem tud elhárítani (pl. országkockázat, kibocsátói kockázat). Ebben az esetben a befektetési kockázatot a Szerződő viseli.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a HozamFix 2017. November eszközalapra:

Kockázat Nem érinti Alacsony Közepes Magas
1. Kamatkockázat x*
2. Részvénykockázat x
3. Devizakockázat x
4. Ingatlankockázat x
5. Arukockázat x
6. Likviditási kockázat x
7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat x
8. Ország- ás politikai kockázat x
9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat x
10. Koncentrációs kockázat x
11. Értékelésből adódó kockázat x
12. Piaci kockázat x
13. Befektetési kockázat x

*Lejárat előtti visszaváltás esetén

A táblázatnak megfelelően a HozamFix 2017. November eszközalap kockázati besorolás szempontjából közepes kockázatú eszközalapnak minősül.


 


A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot