Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalap

TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP

Pénzpiaci eszközöket tartalmazó, forint alapú eszközalap

Az eszközalap célja

Azon Szerződők részére ajánljuk, akik a biztonságot és kiszámíthatóságot tartják a legfontosabbnak. A Tőkevédett Pénzpiaci eszközalap egy nyíltvégű, határozatlan futamidejű eszközalap. Az eszközalap az összegyűjtött tőke túlnyomó részét bankbetétbe helyezi el, ezzel biztosítva a mindenkori tőkevédelmet.

Az eszközalap mögöttes termékei:

   megcélzott arány
 minimum arány
maximum arány 
 bankszámlapénz
 10%
 0%
 20%
 lekötött bankbetét
 90%
 80%
 100%

Az eszközalap nem rendelkezhet az egyes instrumentumoknak megfelelő befektetési alapok jegyeivel.

Deviza és területi kitettség, egyéb korlátozások:

A Tőkevédett Pénzpiaci eszközalap kizárólag a fent megnevezett magyar forintban denominált pénzpiaci eszközökben tartható.

Az eszközalap futamideje

Az eszközalap nyílt végű

Az eszközalap indulása

Az eszközalap indulása: 2011. április 14.

Az eszközalapban megengedett ügyletek

Az eszközalap kezelője az eszközalap javára betételhelyezési ügyleteken túlmenően egyéb ügyletekre nem jogosult.

Az eszközalap portfoliójával kapcsolatban az értékpapír-kölcsönzés nem megengedett. Az eszközalap tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyleteket még fedezeti céllal sem köthet.

Az eszközalap tőkevédelme:

A Tőkevédett Pénzpiaci eszközalap esetén a Biztosító ígéretet tesz a tőke megóvására. A tőkevédelmet a biztosító a befektetési politikáján keresztül nyújtja az eszközalapra. A tőkére a biztosító illetve harmadik személy garanciát nem vállal. A biztosító a tőke megóvása érdekében köteles elvárható gondossággal és szakértelemmel az eszközalap befektetési politikáját végrehajtani.

Az eszközalap likviditása

Az eszközalap likviditását a befektetési politika biztosítja azáltal, hogy csak likvid eszközökbe fektet. 

Az eszközalapra jellemző legfontosabb kockázati tényezők:

1. Kamatkockázat

A piaci kamatlábak változásából adódó kockázat. Jellemzően a kötvény típusú befektetéseket érintő kockázati faktor. Kötvények lejáratig tartása esetén, a futamidő végén nincs kamatkockázat. A bankszámlapénz és lekötött betét kamatkockázata alacsony.

2.  Részvénykockázat

A részvények piaci árának változékonysága magasabb, a rövidtávú hozamingadozás ezeknél az eszközöknél jelentős lehet. Ezért a részvények árfolyam változása különböző időtávokon akár negatív is lehet, s így a befektetett tőke hozama csekély mértékűvé vagy akár negatívvá is válhat. Mivel az eszközalap részvényeket nem tartalmaz, így nincs részvénykockázat.

3. Devizakockázat

Ha az eszközalap eszközértékének és árfolyamának megállapítása eltérő devizanemben történik, mint a mögöttes termék devizaneme, akkor az eszközérték, illetve az árfolyam értékének alakulása nemcsak a mögöttes eszköz értékétől, hanem a devizaárfolyamok változásától is függ. Mivel az eszközalap forintban denominált eszközöket tartalmaz, így nincs devizakockázat.

4. Ingatlankockázat

Az ingatlan-befektetések jellemzően hosszú távú, magas kockázattal járó befektetések, mivel az ingatlanok fejlesztése, hasznosítása, illetve értékesítése időről-időre – a piaci viszonyok (pl. kereslet-kínálat, gazdasági növekedés) változásától függően – nehézségekbe ütközhet. Ezen kívül az ingatlanok fenntartása kapcsán (üzemeltetés, karbantartás, fejlesztés) további kockázatok merülhetnek fel. Az ingatlanpiacokat ezen felül fokozott likviditási kockázat is jellemzi. Mivel az eszközalap ingatlan-típusú eszközöket nem tartalmaz, így nincs ingatlankockázat.

5. Árupiaci kockázat

Az árupiaci kockázat az árutőzsdére bevezetett szabványosított termék (ideértve a nemesfémeket is) árában bekövetkező lehetséges változás. Az árupiaci termékek árfolyam alakulását olyan tényezők befolyásolhatják, mint a gyakran előre nem látható kínálati és keresleti változások, inflációs várakozás, valamint a kamatszint. Mivel az eszközalap árupiaci eszközöket nem tartalmaz, így nincs árukockázat.

6. Likviditási kockázat

Ha a portfoliókban szereplő instrumentumok piaca jelentősen korlátozott, ez azt eredményezheti, hogy az adott instrumentumot csak árfolyamveszteség elszenvedésével lehet értékesíteni. Az ilyen értékesítések rontják a portfoliók teljesítményét. Betétek esetében a betét feltörésének hozamvesztesége értendő likviditási kockázat alatt. Bankszámla pénz esetén nincs likviditási kockázat.

7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat

Fedezeti ügyleteknél, amelyek mindig származtatott ügyletek segítségével történnek értelemszerűen az utóbbiakra jellemző kockázatok jelentős része felmerülhet. Ezen kockázatok jellemzően: a partnerkockázat, a likviditási kockázat és a fedezeti ügyletek görgetésének, megújításának kockázata (roll-over kockázat). Mivel az eszközalap fedezeti ügyleteket nem tartalmaz, így nincs fedezeti ügyletekből fakadó kockázat.

8. Ország- és politikai kockázat

A politikai-gazdasági stabilitás, a kormányzati intézkedések és a befektetési környezet összessége által meghatározott tényező. A befektetéseket kedvezőtlenül érinthetik a jogszabályi változások (adózási, illeték), illetve egyéb hatósági intézkedések. Az eszközalap tulajdonosaira negatívan hathat a személyi jövedelemadózás kamatra vonatkozó rendelkezéseinek változása. 
A gazdasági kockázatok esetében a gazdasági növekedéssel, a bankok hitelezési politikájával, a devizaárfolyamokkal kapcsolatos bizonytalanságok hatása tapasztalható. Az infláció növekedése, az alapkamat emelkedése kedvezőtlenül érintheti az eszközalap értékét. Az állami költségvetés hiánya, a gazdasági növekedés csökkenése szintén negatív hatással lehet az eszközalap hozamára.

9. Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat

A kibocsátói, hitel- és partner kockázat a betétet elfogadó hitelintézet, a kötvény vagy értékpapír kibocsátójának, illetve az értékpapír üzlet vagy származtatott ügylet megkötésében közreműködő partner teljesítésének kockázata. A betétekhez, illetve kötvényekhez kapcsolódó követelések teljesítése függ a partner gazdálkodásától, valamint likviditási- és vagyoni helyzetétől. A rossz gazdálkodásból eredő kockázat esetén felléphet fizetésképtelenség, a kibocsátó nemfizetési szándéka esetén elmaradhatnak a követelések kifizetései. Az eszközalap viseli a betétet elfogadó hitelintézet működésében rejlő valamennyi kockázatát, így az eszközalap alacsony partnerkockázatnak van kitéve.

10.  Koncentrációs kockázat

A befektetéseket csoportosítani lehet kibocsátó, devizanem, területi kitettség, futamidő, befektetési eszköz szerint. Az egyes jellemzők külön-külön eltérő módon befolyásolják az instrumentum kockázatát. Amennyiben az egyes jellemzőkön belül hasonló tulajdonságokkal bíró befektetéseket választunk, akkor koncentráljuk az adott tulajdonságból eredő kockázatunkat.

11. Értékelésből eredő kockázat

A biztosító által kiválasztott Letétkezelő a törvényi előírások és az Eszközértékelési Szabályzat betartásával úgy határozza meg az eszközök értékét, hogy azok a lehető legpontosabban tükrözzék az eszközalapban szereplő befektetések aktuális piaci értékét.

12. Piaci kockázat

Az értékpapírok árfolyamára hatással vannak az aktuális piaci folyamatok. Az általános gazdasági helyzet, illetve a piaci hangulat mind pozitív, mind negatív irányban befolyásolhatja a kötvény árfolyamát. A piaci kockázat nem csökkenthető diverzifikációval, a piaci szereplők általános kockázatvállalási hajlandóságát tükrözi.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy a kockázatok milyen mértékben jellemzőek a Tőkevédett Pénzpiaci Eszközalapra:

 Kockázat
Nem érinti (0)
 
 Alacsony (1)
Közepes (2)
 
Magas (3)
 
 1. Kamatkockázat
   X    
 2. Részvénykockázat
 X      
 3. Devizakockázat
 X      
 4. Ingatlankockázat
 X      
 5. Árupiaci kockázat
 X      
 6. Likviditási kockázat
   X    
 7. Fedezeti ügyletekből fakadó kockázat
 X      
 8. Ország- és politikai kockázat
   X    
 9.Kibocsátói, hitel- vagy partnerkockázat
   X    
 10. Koncentrációs kockázat
       X
 11. Értékelésből eredő kockázat
 X      
 12. Piaci kockázat
   X    

A táblázatnak megfelelően a Tőkevédett Pénzpiaci eszközalap kockázati besorolás szempontjából alacsony kockázatú eszközalapnak minősül. 

A múltbéli hozamok nem megbízható előrejelzései a jövőbeni hozamoknak. A háttérpiacok jövőbeli alakulása ettől jelentősen eltérhet.

Elősegíthetik annak megítélését, hogy az eszközalapot hogyan kezelték a múltban.

A grafikon az eszközalap elért teljesítményét mutatja százalékos nyereség vagy veszteség formájában az elmúlt 10 évben.

Az adott évi teljesítmény az eszközalap vagyonkezelési költségeinek levonása utáni értékeket mutatja. Az eszközalapba történő belépési és visszavásárlási költségeket nem vettük figyelembe a számításkor.

Az eszközalap 2011.04.14-én jött létre. Az eszközalap teljesítménye magyar forintban számolt.

 

A befektetési egységek vételi árfolyama az eszközalap indulását követően érhető el.
Grafikon időintervallum


Az eszközösszetétel az eszközalap indulását követően érhető el.
Összetétel az adott napon
Kérlek válassz dátumot