Kárrendezés

A biztosítási eseményt – annak bekövetkeztétől számított – 8 munkanapon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni a Kárbejelentő (baleset és betegségbiztosítási károk bejelentésére)” c. dokumentumon. 

Bejelentést tehet:

 • személyesen a postákon,
 • a biztosító nevére címzett ajánlott levélben (1535 Budapest, Pf. 952),
 • vagy a 06 1 423 4298-as faxszámon.
 

A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok :

Biztosítási

szolgáltatásnál minden esetben

bekért iratok

 

 • kitöltött, aláírt szolgáltatási igénybejelentő, kárbejelentő
 • saját kezű rendelkezés a kifizetés módjáról (bankszámlaszám vagy lakcím)
 • „haláleseti, baleseti és betegségbiztosítási fedezeteknél: teljes orvosi dokumentáció másolata: diagnózis és felállításának időpontját igazoló iratok, orvosi leírás, orvosi szakvélemény, kórházi zárójelentés, kórházi igazolás, korábbi orvosi iratok, műtéti leírás, ambuláns lap, röntgenlelet, ápolási dokumentáció, teljes kórházi kórlap, szövettani lelet, kontroll eredmények
 • „szolgáltatásra jogosult természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas iratok
 • ­személyazonosító hatósági igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) másolata és lakcímkártya (érvényességi rész is) másolata,
 • ­adóilletőségi nyilatkozat (kivétel haláleseti/baleseti szolgáltatás),
 • ­kitöltött Pmt. azonosítási adatlap, amennyiben a szolgáltatásra jogosult személy korábban nem volt beazonosítva
 • ­személyi adatok pontatlansága esetén születési anyakönyvi kivonat másolata,
 • ­névváltozás esetén házassági anyakönyvi kivonat és/vagy válási határozat másolata
 • ­a szerződésben nem jelöltek kedvezményezettet vagy érvénytelen annak jelölése
 • ­jogerős hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány másolata,
 • ­jogerős gyámhatósági határozat másolata,
 • ­a Kedvezményezett jogosultságának igazolására alkalmas iratok másolata
 • „Kiskorú és gondnokolt Kedvezményezett
 • ­törvényes képviselő nyilatkozata és azonosítására alkalmas iratok másolata,
 • ­jogerős gyámhatósági határozat és/vagy bírósági ítélet másolata,
 • „külföldön bekövetkezett biztosítási esemény esetén külföldi hatóság által kiállított hiteles irat hitelesített magyar fordítása az eseményről

Baleset,

közlekedési baleset

 • „Baleset, közlekedési baleset esetén
 • ­rendőrségi vagy hatósági jegyzőkönyv másolata
 • ­rendőrségi határozat másolata
 • ­véralkohol- vizsgálat eredménye – ha készült ilyen –
 • ­közlekedési vállalat helyszínen felvett hivatalos jegyzőkönyve – ha készült ilyen –
 • „Munkahelyi baleset esetén Munkabaleseti jegyzőkönyv vagy határozat másolata

Haláleseti

szolgáltatás

 • ­halotti anyakönyvi kivonat másolata,
 • ­boncolási jegyzőkönyv másolata,
 • ­halottvizsgálati bizonyítvány másolata,
 • ­utolsóként kezelő orvos részletes orvosi bizonyítványa, vagy orvosi, vagy hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a halál okát, valamint a halált okozó betegség diagnosztizálásának időpontját, lefolyását, a halál körülményeit,
 • ­háziorvosi igazolás, mely tartalmazza a halált okozó betegség diagnosztizálásának időpontját,
 • ­hatósági (szabálysértési vagy büntető) eljárásnál az eljárást lezáró határozat másolata,
 • ­szükség esetén a háziorvosi betegkarton másolata.
 • ­halál időpontjában 0-3 éves gyermek esetén esedékes többletszolgáltatás esetén a gyermek születési anyakönyvi kivonata

Egészség-

károsodás

 • ­a mindenkori rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos dokumentumainak másolata, melyek az egészségkárosodás mértékét igazolják,
 • ­orvosi szakvélemények és indoklások másolata,
 • ­szükség esetén a háziorvosi betegkarton másolata.

Baleseti

rokkantság

 • ­rokkantság mértékét megállapító orvosszakértői vélemény másolata,
 • ­a mindenkori illetékes magyar szakigazgatási szerv/hatóság érvényes és hatályos dokumentumainak másolata, melyek az egészségkárosodás mértékét igazolják,
 • ­kórházi ellátást igazoló kórházi dokumentáció, zárójelentés másolata.

Műtéti térítés

 • ­a műtéti leírás másolata,
 • ­a kórházi zárójelentés másolata,
 • ­műtéttel összefüggő orvosi dokumentumok másolata,
 • ­a biztosítási eseménnyel kapcsolatos egyéb orvosi dokumentumok másolata.

Szívinfarktus és koszorúér betegség

 • ­kardiológiai szakvélemény
 • ­szívkoszorúér betegségnél koszorúér festés (coronarographia)
 • ­szívinfarktusnál mellkasi fájdalom leírása, jellemző EKG elváltozás igazolása, szívizom elhalását jelző enzimek szintjének emelkedésének dokumentálása

Agyi érkatasztrófa

 • ­a maradandó idegrendszeri károsodást igazoló neurológiai szakvélemény és az azt megerősítő agyi CT vagy MRI vizsgálat

Rosszindulatú daganat

 • ­Az Európai Unió területén működő egészségügyi intézmény szakorvosa által kiállított a daganatos betegség rosszindulatúságát igazoló részletes patológiai leírás másolata,
 • ­a szövettan levételének dátumát, és a TNM klasszifikációt is tartalmazó szövettani lelet másolata,
 • ­végleges írásos diagnózis másolata.
 

A fenti iratok beszerzésének költségei azt terhelik, aki a biztosítóval szemben az igényét érvényesíti. A Biztosítottnak/Társbiztosítottnak vagy a Kedvezményezettnek a bizonyítás általános szabályai szerint joga van a felsorolt iratokon kívül további más bizonyítási eszköz felhasználására a biztosítási esemény jogalapjának és összegszerűségének bizonyításához.