Biztosítási esemény bejelentés

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni. 

Bejelentést tehet a ”Kárbejelentő élet-, baleset- és betegségbiztosítási károk bejelentésére„ c. nyomtatványon:
 • személyesen a postákon,
 • a biztosító nevére címzett ajánlott levélben (1535 Budapest, Pf. 952),
 • vagy a 06 1 423 4298-as faxszámon.
A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok
A Biztosított halála esetén a biztosító a következő okmányok biztosítóhoz történő benyújtását, illetve bemutatását kéri:
 • biztosítási kötvény eredeti ügyfélpéldánya,
 • kárbejelentő,
 • halotti anyakönyvi kivonat, boncolási jegyzőkönyv,
 • az elhunytat utolsóként kezelő orvostól származó részletes orvosi bizonyítvány, vagy – ha ilyen kezelésre nem került sor – más olyan orvosi, vagy hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a halál okát, valamint a Biztosított halálát okozó betegség kezdetének időpontját és lefolyását, illetőleg a halál körülményeit,
 • külföldön bekövetkezett halál esetén a külföldi hatóság által kiállított hiteles irat hitelesített magyar fordítása,
 • halott vizsgálati bizonyítvány,
 • háziorvosi igazolás, mely tartalmazza a halált okozó betegségek diagnosztizálásának pontos időpontját, 
 • a Haláleseti Kedvezményezett jogosultságának igazolására alkalmas iratok, amennyiben nem jelöltek Haláleseti Kedvezményezettet, vagy érvénytelen a Haláleseti Kedvezményezett jelölése, 
  • jogerős hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány,
  • jogerős gyámhatósági határozat,
 • a Haláleseti Kedvezményezett személyazonosságának igazolására alkalmas iratok: 
  • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
  • lakcímkártya
 • Haláleseti Kedvezményezett sajátkezű aláírással ellátott nyilatkozata a kifizetésre vonatkozóan, 
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén), 
 • hatósági (szabálysértési vagy büntető) eljárás indulása esetén az eljárást lezáró határozat, ezen határozat rendelkezésére állásának hiánya azonban a biztosító szolgáltatásának esedékessé válását nem érinti.
A jelen pontban felsorolt dokumentumok benyújtásának kötelezettsége nem érinti a biztosítási szerződés teljesítését igénylő fél azon jogát, hogy a biztosítási esemény bekövetkezését és az elszenvedett kár mértékét a bizonyítás általános szabályai szerint egyéb dokumentumokkal is igazolja.A biztosító szolgáltatásának feltétele lehet, hogy a Kedvezményezett, amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok lehetővé teszik: 
 • mentse fel az érintett orvosokat, az egészségügyi intézményeket és hatóságokat titoktartási kötelezettségük alól a biztosítóval szemben, annak érdekében, hogy a biztosító a biztosítási eseménnyel összefüggő információkat az orvosoktól, egészségügyi intézményektől, hatóságoktól – akik, illetve amelyek a Biztosítottat kezelték, vizsgálták – a kért felvilágosításokat, orvosi jelentéseket és dokumentumokat beszerezze, 
 • illetve járuljon hozzá, hogy a Biztosított tisztázatlan halála esetén a holttestet a biztosító megvizsgáltassa, szükség szerint a boncolását és exhumálását elvégeztesse.
A biztosító a szerződés visszavásárlása esetén a következő iratok biztosítóhoz történő benyújtását kéri:
 • biztosítási kötvény (eredeti ügyfélpéldány),
 • a Szerződő személyazonosságának igazolására alkalmas iratok: 
  • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
  • lakcímkártya, 
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén),
 • írásos visszavásárlási kérelem, amennyiben a Szerződő és a Biztosított személye eltér, mindkét félnek alá kell írni a kérelmet.
A szolgáltatások kifizetéséhez kapcsolódó költségek
Tranzakciók és költségeik
Visszavásárlási összeg kifizetése lehetséges
Haláleseti szolgáltatás kifizetése lehetséges
Bankszámlára történő utalás Ingyenes, azaz 0 Ft     
Lakcímre történő utalás 1 000 Ft    
Kijelölt postahelyen, MPB online rendszeren keresztül történő kifizetés
100 Ft + a tranzakció összegének 5 ezreléke (maximum 5000 Ft). Ezek a visszavásárlási szolgáltatás összegéből kerülnek levonásra.