Szolgáltatások

Garantált elérési összeg

A PostaMozaik Megtakarítás díjvisszatérítéses elérési életbiztosítás garantált elérési összeggel rendelkezik, amelyet a többlethozam-visszatérítés a tartam során tovább növelhet. A biztosító által garantált technikai kamatláb 1,25%. A biztosító a folyamatos díjas díjtartalékon elért többlethozam legalább 50%-át visszajuttatja az Ügyfeleknek. A garantált elérési összeget a Biztosított kora, a havi díj nagysága és a tartam függvényében határozzuk meg. A garantált elérési biztosítási összeget a biztosító úgy számítja ki, hogy a számításba beépíti az automatikus éves díjemelést, amelynek mértéke az előző éves díj 3%-a. A Szerződőnek nincs lehetősége elutasítani a díjemelést. A díjemelésről a biztosító a Szerződőt külön nem tájékoztatja, a megemelt díjról küldi a díjelőírást.

Alapbiztosítási szolgáltatások 

Elérési szolgáltatás

A szerződésben megjelölt időtartam leteltekor a Biztosított életben léte esetén szolgáltat. A biztosító egy összegben fizeti ki a szerződés megkötésekor meghatározott elérési biztosításiösszeget és a szerződési feltételekben meghatározotttöbblethozamot.

Járadékszolgáltatás

Egyösszegű elérési szolgáltatás helyett az Elérési Kedvezményezett írásban igényelheti a szolgáltatás járadékbiztosítás formájában történő kifizetését. A biztosító a járadék kezdeti összegét a járadékbiztosítás létrejöttekor hatályos díjszabás szerint állapítja meg.

Haláleseti szolgáltatás

A Biztosított tartamon belüli halála esetén a biztosítási esemény időpontjáig járó havi díjak, a rendkívüli díjas számla és a többlethozam számla aktuális értéke, illetve a túlfizetés összege kerül kifizetésre a Haláleseti Kedvezményezett számára.

Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás

A biztosító a haláleseti szolgáltatáson felül a baleseti eredetű halálra szóló biztosítási összeget (300 000 Ft) is kifizeti a Haláleseti Kedvezményezettnek, amennyiben a Biztosított 65. életévét nem töltötte még be a káresemény időpontjáig.

Közlekedési baleseti eredetű halál szolgáltatás

A Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatást a Különös Szerződési Feltételek 1. számú mellékletében meghatározott közlekedési baleseti eredetű haláleseti összeg növeli. Amennyiben a szerződéskötéskor a Biztosított életkora 65 életév és afeletti, a haláleseti szolgáltatást további 300 000 Ft-tal megnövelten fizeti ki a biztosító.

Maradékjogok és tranzakciók

1. Rendkívüli díjak befizetése

A szerződés megkötésekor, illetve a kockázatviselés kezdete után bármikor lehetőség van a megtakarítás esetenkénti gyarapítására. Amennyiben a rendkívüli díj befizetése átutalással történik, akkor a minimum befizethető összeg 10 000 Ft, postán történő befizetés esetén a minimum összeg 50 000 Ft. Amennyiben a Szerződő nem fizeti a folyamatos díjat, de a rendkívüli díjas számláján van megtakarítás, akkor a biztosító a díj esedékességétől számított 60. nap után átkönyveli a rendkívüli díjat a folyamatos díjas számlára. A rendkívüli díj  részvisszavásárlására a szerződés technikai kezdetét követően, a tartam alatt bármikor lehetőség van.

2. Díjmentes leszállítás

A díjmentes leszállítás a PostaMozaik Megtakarítás esetében az elérési biztosítási összeg csökkentését jelenti olyan összegre, amelynek jövőbeli teljesítésére a biztosítás díjmentesítésének hatálya időpontjában érvényes visszavásárlási értéke fedezetet nyújt. A díjmentes leszállítás abban az esetben lehetséges, ha a díjmentes leszállítás hatályának időpontjára az alapbiztosítási szerződés pozitív értékű díjmentesen leszállított biztosítási összeggel rendelkezik. A díjmentes leszállítás a következő esetekben kérhető:

  • az Ügyfél nem tudja befizetni a folyamatos díjas számlájára az esedékes folyamatos díjat, és
  • a biztosító a rendkívüli díjas számlájáról sem tudja átkönyvelni ezt az összeget, 
  • ugyanakkor a Szerződő szeretné, ha szerződése továbbra is hatályban maradna, tehát nem kéri a szerződés visszavásárlását.

Ebben az esetben a Szerződő írásban kérheti a szerződés díjmentes leszállítását. Díjmentes leszállításkor a tartam változatlan marad, ugyanakkor a Szerződőnek a folyamatos díjat a továbbiakban nem kell fizetnie. A Szerződőnek rendkívüli díj befizetésére továbbra is van lehetősége. Díjmentes leszállításkor a kiegészítő biztosítások megszűnnek. A díjmentesen leszállított szerződés Biztosítottjának halála esetén a biztosító a díjtartalékot fizeti ki.

3. Részvisszavásárlás rendkívüli díjas számláról

Amennyiben a biztosító az ajánlatot elfogadja, a szerződés technikai kezdetét követően a Szerződő a befizetett rendkívüli díjak terhére bármikor kezdeményezhet részvisszavásárlást a tartam alatt, ami azt jelenti, hogy meghatározott szabályok szerint részösszegeket vehet ki a befektetéséből, és a szerződés továbbra is hatályban marad. A részvisszavásárlás minimális összege 50 000 Ft. Részvisszavásárlás esetén a biztosító kivonási költséget számol fel, melynek mértékét a Különös Szerződési Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza.

4. Teljes visszavásárlás

A szerződés visszavásárlására a 30 napon belüli felmondási időt követően van lehetőség. A kiegészítő biztosítások és a megtakarítási elemet nem tartalmazó (kockázati biztosítások) nem visszavásárolhatók.

5. Díjmódosítás a tartam során

A szerződésre befizetett folyamatos díj a tartam során csökkenthető, illetve növelhető. A biztosítási díj csökkentésére vagy az értékkövetés mértékét meghaladó, maximum 20%-os emelésére a biztosítási tartam egytizedének, de legkorábban az első két díjjal fedezett év eltelte után van lehetőség. Díjcsökkentési kérelem esetén a biztosító a mindenkori minimál díjnál alacsonyabb összegre nem csökkenti a díjat. A PostaMozaik Megtakarítás díjcsökkentésére és díjnövelésére csak biztosítási évfordulóra van lehetőség. Az írásos díjmódosítási kérelemnek a biztosítási évforduló előtt legalább 30 nappal kell a biztosítóhoz beérkeznie.