Jogszabályok

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről
  • Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27., általános adatvédelmi rendelet).
  • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról