Általános Információk

A biztosítási eseményt – annak bekövetkeztétől számított – 8 munkanapon belül kell írásban a biztosítónak bejelenteni.
 • személyesen a postákon,
 • a biztosító nevére címzett ajánlott levélben (1535 Budapest, Pf. 952),
 • vagy a 06 1 423 4298-as faxszámon.

A biztosítási szolgáltatás kifizetéséhez szükséges iratok
A Biztosított halála esetén a biztosító a következő okmányok biztosítóhoz történő benyújtását kéri:
 • biztosítási kötvény eredeti ügyfélpéldánya,
 • kárbejelentő,
 • halotti anyakönyvi kivonat, boncolási jegyzőkönyv,
 • az elhunytat utolsóként kezelő orvostól származó részletes orvosi bizonyítvány, vagy – ha ilyen kezelésre nem került sor – más olyan orvosi, vagy hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a halál okát, valamint a Biztosított halálát okozó betegség kezdetének időpontját és lefolyását, illetőleg a halál körülményeit,
 • külföldön bekövetkezett halál esetén a külföldi hatóság által kiállított hiteles irat hitelesített magyar fordítása,
 • halott vizsgálati bizonyítvány,
 • háziorvosi igazolás, mely tartalmazza a halált okozó betegségek diagnosztizálásának pontos időpontját, 
 • a Haláleseti Kedvezményezett jogosultságának igazolására alkalmas iratok (ha nem jelöltek Haláleseti Kedvezményezettet, vagy érvénytelen a Haláleseti Kedvezményezett jelölése),
  • jogerős hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány,
  • jogerős gyámhatósági határozat,
 • a Haláleseti Kedvezményezett személyazonosságának igazolására alkalmas iratok:
  • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
  • lakcímkártya
 • Haláleseti Kedvezményezett sajátkezű aláírással ellátott nyilatkozata a kifizetésre vonatkozóan, 
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén),
 • hatósági (szabálysértési vagy büntető) eljárás indulása esetén az eljárást lezáró határozat, ezen határozat rendelkezésre állásának hiánya azonban a biztosító szolgáltatásának esedékessé válását nem érinti.
A biztosító a szerződés visszavásárlása esetén a következő iratok biztosítóhoz történő
benyújtását kéri:
 • biztosítási kötvény (eredeti ügyfélpéldány),
 • a Szerződő személyazonosságának igazolására alkalmas iratok:
  • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
  • lakcímkártya,
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén),
 • írásos visszavásárlási kérelem.
A biztosító a szerződés részvisszavásárlása esetén a következő íratok bemutatását kéri:
 • biztosítási kötvény (eredeti ügyfélpéldány),
 • a Szerződő személyazonosságának igazolására alkalmas iratok:
  • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
  • lakcímkártya,
 • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat (kétség esetén),
 • valamint az írásos visszavásárlási kérelem benyújtását.