Kárrendezés

Értesítendő szervek
 • Tűz, robbanás esetén mindenképpen (még az eloltott tűzről is) értesíteni kell a tűzoltóságot. A tűzről a jogszabály szerint az arra illetékes hatóságtól bizonyítványt kell beszerezni (általában a jegyző adja ki). Ennek eredeti példányát el kell juttatnia a biztosítóhoz. 
 • Lopás vagy rablás esetén – külföldön is – a rendőrséget kell értesíteni, és feljelentést kell tenni. Ha a külföldön ellopott jármű nem kerül meg, akkor a hazaérkezést követő 2 munkanapon belül a telephely szerint illetékes rendőrségnél is bejelentést kell tenni. A feljelentésben tételesen meg kell nevezni az eltűnt vagy sérült tárgyakat is. A feljelentés 1 példányát a kárbejelentéshez kell csatolni. A rendőrség a nyomozás befejezése után nyomozást megszüntető határozatot ad ki, vagy az ügyet vádemelési javaslattal átteszi az ügyészséghez. Ennek eredeti példányát el kell juttatnia a biztosítóhoz. Mindkét esetben fontos, hogy a hatóság (tűzoltóság) megérkezéséig a legszükségesebbeken kívül (pl. életmentés, tűzoltás) lehetőleg semmit se változtasson a kár helyszínén. Ellenkező esetben nagymértékben megnehezítheti a kár keletkezési okának megállapítását, az esetleges nyomok rögzítését (ilyen lehet például a tűz keletkezésének oka, a járműfeltörés helyének, módjának, eszközének felderítése). 
 • Vaddal történő ütközés esetén értesíteni kell az illetékes vadásztársaságot, és az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát el kell juttatnia a biztosítóhoz. 
 • Háziállattal történt ütközés esetén értesíteni kell az illetékes állatorvost, és az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv eredeti példányát, valamint az állat iratainak a másolatát (oltási könyv, törzskönyv stb.) el kell juttatnia a biztosítóhoz.

Kárbejelentés

A káreseményt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosítónak.

A bejelentés megtehető:
 • ITT
 • Levélben: Magyar Posta Biztosító Zrt. 1535 Budapest, Pf. 952 
 • Telefonon: 06 1 200 4800, ügyfélszolgálatunk nyitva tartási idejében (H 8.00-20.00, K-P 8.00-18.00)
 • E-mailben: karinfo@mpb.hu vagy gepjarmukarbejelentes@mpb.hu
 • Faxon: 06 1 423-4299 
 • Személyesen az ország bármely postahelyén
A bejelentés során kérjük, hogy az alábbi adatokat jelölje meg: 
 • a kötvény száma;
 • személyi adatok Szerződő, Biztosított, károsult, az esetleges károkozó, az ő nevük, címük, telefonszámaik); 
 • a káresemény helye, ideje, leírása; 
 • a kár által érintett tárgyak tételes felsorolása; 
 • a becsült kárösszeg;
 • írásos bejelentésnél a levélírás helye, kelte.

Írásos bejelentés esetén kérjük, ne feledkezzen meg sajátkezű aláírásáról!

Tennivalók a kárrendezés során

 • Az Ön kárigényének érvényesítéshez az alábbiak szükségesek még:
 • szabálysértési vagy büntetőeljárás során be kell nyújtani a biztosítóhoz a jogerős határozatot vagy ítéletet; 
 • be kell mutatni a biztosítónak a jármű forgalmi engedélyét és törzskönyvét;
 • lopáskár esetén be kell nyújtani a biztosítónak a jármű forgalomból történő kivonását elrendelő határozatot, a jármű összes kulcsát, a kulcsot helyettesítő eszközt és a riasztót vagy a lopásgátlót (indításgátlót) működtető összes eszközt (távirányítót). A jármű összes kulcsa, kulcsot helyettesítő eszköz, a riasztót vagy a lopásgátlót (indításgátlót) működtető összes eszköz (távirányító) alatt első Tulajdonos esetében a járművel átadott minden eszköz, egyébként a jármű szemléjét rögzítő jegyzőkönyvben felsorolt eszközök értendők; 
 • a biztosító rendelkezésére kell bocsátani minden egyéb olyan okmányt, iratot, igazolást, amely a biztosítási esemény bekövetkezésével kapcsolatos összes körülmény megállapításához és a biztosító fizetési kötelezettsége mértékének a meghatározásához szükséges.
Kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség

A legfontosabb az, hogy Ön minden esetben a jó gazda gondosságával járjon el, a járművet tartsa mindig olyan műszaki állapotban, hogy az biztonságosan vehessen részt a forgalomban. Ha elhagyta a járművet, ne hagyjon semmit a járműben látható helyen, a járművet biztonságosan zárja be, és hozza működésbe (aktiválja) a riasztót és/vagy a lopásgátlót (indításgátlót).

Tartsa be a jogszabályokat, hatósági előírásokat, valamint a biztosítási feltételek előírásait!

Ezeken belül is kiemelten az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét. Ön köteles:
 • a tűzvédelmi (tűzrendészeti) szabályokat betartani;
 • haladéktalanul kicseréltetni vagy megjavíttatni mindazon zárakat (beleértve a jármű gyújtáskapcsolóját és a jármű tárolására szolgáló helyiség zárját is), amelyek kulcsához vagy a kulcsot helyettesítő eszközéhez illetéktelenek lopás, rablás vagy rongálás útján hozzáférhettek, vagy ha ezek a zárak egyéb okból (pl. természetes kopás) az eredeti kulcs vagy a kulcsot helyettesítő eszköz nélkül is működtethetővé váltak; 
 • a riasztót és/vagy az indításgátlót mindig üzemképes állapotban tartani; 
 • ha a szélvédő vagy bármelyik ablak olyan mértékben sérült, hogy az a jogtalan behatolás ellen már nem nyújt kellő védelmet, azt haladéktalanul kicseréltetni; 
 • egy hiba elhárításáig a jármű biztonságos őrzéséről gondoskodni akkor, ha a jármű nem megfelelően zárható. A jármű csak akkor tekinthető lezártnak, ha:
  • egyik zárból sem hiányzott a zárbetét;
  • a jármű zárai, zárbetétei a jármű kulcsa vagy a kulcsot helyettesítő eszköz nélkül nem voltak roncsolásmentesen nyithatóak;
  • minden ajtó és zár előírásszerűen volt bezárva;
  • a riasztó vagy a lopásgátló (indításgátló) üzemképes és aktivált (bekapcsolt) állapotban volt;
  • a szélvédő és mindegyik ablak olyan állapotban volt, amely megfelelően védte a járművet a jogtalan behatolás ellen.

Az elhasználódott, kopott alkatrészeket, berendezéseket meg kell javítani, vagy – ha ez nem lehetséges – ki kell cserélni.

Mentesül a biztosító a fizetési kötelezettsége alól akkor, ha Ön megsérti a kötelezettségeit, illetve eltűri ezek megsértését, kivéve, ha Ön bizonyítja, hogy a kötelezettségek megsértése ismert volt a biztosító előtt, vagy az nem hatott közre a káresemény bekövetkezésében.

Amennyiben a kötelezettségek megszegésének a biztosítási esemény bekövetkezésére, illetve a kártérítés mértékére nem volt befolyása, akkor a biztosító a kötelezettségek megszegése ellenére sem mentesül a fizetési kötelezettsége alól.