Biztosítási esemény bejelentése

A biztosítási eseményt annak bekövetkeztétől számított 8 munkanapon belül kell a biztosítónak írásban bejelenteni.
 
Milyen dokumentumok szükségesek a biztosítási esemény bejelentéséhez? 
 • A rosszindulatú daganatos megbetegedés esetén az orvosi vizsgálatról szóló, részletes leírást és végleges diagnózist tartalmazó dokumentum, amelynek tartalmaznia kell a daganatos betegség rosszindulatúságát igazoló egyértelmű diagnózist, a szövettan levételének dátumát és a szövettani leletet, mely tartalmazza a betegség TNM klasszifikáció szerinti stádium besorolását is. A biztosító kizárólag olyan leletet, írásos patológiai (szövettani) diagnosztikai vizsgálati véleményt fogad el, amely dátummal ellátott és a felállított diagnózissal egyértelmű, egyenes összefüggésben áll. A biztosítás az Európai Unió területén működő egészségügyi intézmény szakorvosa által kiállított, szövettani vizsgálattal alátámasztott diagnózisra terjed ki.
 • Haláleseti szolgáltatási igény bejelentése esetén a biztosító a következő iratok biztosítóhoz történő benyújtását, illetve bemutatását kéri
  • halotti anyakönyvi kivonat, vagy halottvizsgálati bizonyítvány,
  • biztosítási szerződés (eredeti ügyfélpéldány),
  • szolgáltatási igénybejelentő, kárbejelentő,
  • a Kedvezményezett sajátkezű aláírással ellátott nyilatkozata a kifizetésre vonatkozóan,
  • ha a Kedvezményezett természetes személy, a személyazonosságának igazolására alkalmas iratok:
   • személyazonosító igazolvány (az érvényességet igazoló rész is) és
   • lakcímkártya
  • ha kétség merülne fel a szerződés díjrendezettségére vonatkozóan, a fentieken túl
   • utolsó díjfizetést igazoló bizonylat
  • ha a szerződésben nem jelöltek haláleseti Kedvezményezettet vagy érvénytelen annak jelölése, a fentieken túl
   • jogerős hagyatékátadó végzés / öröklési bizonyítvány,
   • a Kedvezményezett jogosultságának igazolására alkalmas iratok,
  • ha a Szerződő/Biztosított/Társbiztosított gyámság alatt áll, úgy a fentieken túl
   • jogerős gyámhatósági határozat,
  • külföldön bekövetkezett halál esetén a fentieken túl:
   • a külföldi hatóság által kiállított hiteles irat hitelesített magyar fordítása.
 • Baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás esetén a haláleseti szolgáltatás benyújtásához szükséges dokumentumokon túl az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
  • baleseti jegyzőkönyv,
  • rendőrségi lezáró határozat másolata,
  • véralkohol-vizsgálati eredmény (amennyiben készült),
  • a közlekedési vállalat helyszínen felvett hivatalos jegyzőkönyve – amennyiben készült ilyen.

A biztosító teljesítése a szolgáltatás jogosságának és összegszerűségének elbírálásához szükséges valamennyi okmánynak a biztosítóhoz való beérkezése után legkésőbb 15 napon belül történik.

További részletek a Szerződéses feltételekben, ITT.